Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sanr sangx trâu Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk ntơưv Ðăk Nông

17/11/2022 10:14 G11T+7

Nhis nuôr, hâux lưv bangx trâu Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô hluôr tơưk, jas tiv 20 ntơưv Đăk Nông (ISV20) tâu xênhr Đăk Nông trâu saz kra ha cơ banv bangx cxix cxuô.

Xênhr tưb cxiv tsang jưs thov tsangz cxênhx hoax đôngx tangs nro haz tsangz cxênhx krêz jas cơưv ISV20; nôix jung hoax đôngx ntơưv Mangx lươir công viên điax tsât (CVĐC) ntơưv hôix nghis; ban hanhx cêr hoaix tsov cưv chor cangz hangx par caz cxuô sanv phâmv OCOP; hôix nghis txuôl nzir cung câux xênhr Đăk Nông shông 2022. Ban Tsov cưv tol txaik 26 jangx bor cor khoa hocx tomr tăt trinhx ntơưv hôix nghis siz thangv nôix jung kra chai ntơưv hlôngr njêx muôl UNESCO. Cix banv tsangz cxênhx lêr hôix, nghêx thuôx tol txaik, zos lưu nhoz hur chor xưv cxênhx tưz tâu yangz đhâu. Hâux lưv lêr tân, pangz đangs nuv nox hâuk, chor tsangz cxênhx nghi lêr sâu bê biên banv hơx tac ntơưv Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Đăk Nông haz Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Hàn Quốc tưz bangx cxix cxuô. Lưx lươngs tinhx nguêns viên, chox kra viên phus tsach kra chor qơư ji sanv, pangz mangx ntơưv hôix nghis tâu hu tuôx, yangz shuv, sanr sangx uô hâux lưv...

Ban tsov cưv cơưv bangx lus chor hâux lưv cil txus ISV20 ntơưv ntu uô kangz hlo

Tuv txak lus-côngx tac viên ISV20 pâuz lus Anh tâu kruôz kra, txangr jê chor nôix jung cil txus CVĐC

Pa nô, băng rôi kruôz ntuôl lus ISV20 ntơưv hênhx Krông Nô

Jiênr viên, nghêx sir Pangz ca muôr nhax minhx cxưx xênhr tsâu saz yangz shuv pangz mangx ISV20

Chor tsêr hangx, qơư nhoz tams phương anr, cêr hoaix tol, pangz kruô

 Mẫn Doanh

410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.