Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs (cix xâul kangz): Phuôv tsangr tangs nro thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

11/11/2021 10:04 G11T+7

Đảng, Têz qơưs tsinhr zov chênhr tiv zix phuôv tsangr tangs nro thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS), nuz 30/10/2019, Bôx Chính trị ban hanhx Cêt luâns xur 65-KL/TW lus txuôl nzir uô trơưs Nghis Cuêt xur 24-NQ/TW nuz 12/3/2003 nt ơưv Ban Tsât hanhx Trung ương Đảng khoar IX lus hâux lưv minhx cxưx hur tinhx hinhx yaz; hur ntơư zov chênhr mas Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv DTTS haz tox trôngz ntu 2021 - 2030.

Uô trơưs Nghiis cuêt Đaix hôxi Đảng bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020-2025, nôngz nhôngl đhâu, Ðăk Nông tưz cxiv tsang Tsangz cxênhx hanhx đôngs lus cxangz ndê luz nênhx vats tsât, tinh tânx trâu tsôngv box DTTS. Hur ntơư, zov chênhr khai thac tiêmx năng, lơix thêr ziv los muôx ntơưv tr Trong đó, chôngx qơưs, cênhz sangr tos, thu hut chor hâur pâuk dâux tư trâu thangx tsangv DTTS muôx trongs tâm, trongs điêmv. Tsât lươngs hoax đôngx ntơưv hêx thôngr tsinhz chei nhoz thangx tsangv tsôngv box DTTS; năng lưx, muôx kangz hâu cangr Têz qơưs lus hâux lưv minhx cxưx ziv nuz ziv jông đuô. Vai tsox sir jul ntơưv nênhs lâul jêx jos, nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box DTTS lo zov chênhr phat hui. Hâux lưv cui hoaix, kra, bôix jươngr, sir zôngv canr bôx, phuôv tsangr đảng viên zos tsôngv box DTTS lo cxuô nganhx, chinhr cuênx zov chênhr. Txix shông 2020 txus shông 2025, sir jul cuôs sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs DTTS ndê tsơưs hlo 1,5 jas so li shông 2020; tiv lêx chuôz zis pluôs txu grêl txix 3% tror sâuv/shông; zaiv cêr 90% nhu câux tsơưs angr nhoz, angr uô nox; yangx 95% tsôngv box lo sir zôngv đêx sinh hoax huv vêv xinhz… 

Đảng viên DTTS phat hui vai tsox, sir jul phuôv tsangr cinh têr chuôz zis chia pêx xinhv cơưv cưl

Ntâu lsêr cơưv thangx tsangv tsôngv box DTTS lo đâux tư cơ sơv hax tângx, cơ sơv vâts tsât chia cxangz ndê tsât lươngs kra haz cơưv

Nghi lêr, lêr hôix truênx thôngr tsôngv box DTTS lo cxuô cxênhx zov chênhr tuôr tsês

Ntâu thangx tsangv pêx xinhv lus nhoz hur thangx tsangv tsôngv box DTTS tror lo xênhr zov chênhr đâux tư, pangz lus ntâu făngz

Txus shông 2025, Đăk Nông sir jul cuôs sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs DTTS cxangz tsơưs hlo 1,5 jas so l shông 2020

Y Sơn

6,959
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.