Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tror uô tơưv Lêr hôix Tăm Blang M’prang Bon ntơưv nênhs M’nông

01/12/2022 10:31 G12T+7

Sơv Văn hoar-Thêv thos haz Ju lix xênhr cênhz đrul UBND hênhx Krông Nô kror nhis tsov cưv tror uô tơưv Lêr hôix Tăm Blang M'prang Bon ntơưv nênhs M'nông nhoz xar Nâm Nung.

Lêr hôix Tăm Blang M'prang Bon zos net sinh hoax văn hoar đax săc, cênhz saz njênhk ntâu tus tsưr xinhz ntơưv nênhs M’nông. Trơưs truênx thôngr, lêr khênhx tâu tsov cưv trâu chaix ntux kruôr, txix hli 1 txus hli 3 jương lix, thâuv sâu kôngz lông tangs. Nuôr zos lêr lux muôx tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos, khênhx 3 txus 5 shông li tsov cưv iz jas.

Jêx jos côngv uô si hur Lêr hôix (tror uô tơưv) Tăm Blang M’prang Bon

Lêr hôix Tăm Blang M'prang Bon muôx đhâu 3 jas côngv. Thơưx jas zos tangs cil nzur uô ntêx nuz uô lêr tsênhv, chor nênhs lâul, nghêx nhân tuôx côngv lêr hôix zuôr uô nênhz ntơưv tsêr thor tsưr xinhz chia cxul ndix nxeiz, cênhz bor cor pus zơưs pâuz hur jêx jos zuôr tsov cưv lêr hôix. Lêr côngv jas oz trâu nuz keix uô kangz nênhs lâul đrul thanh niên hur jos tsang langx cangz, chok ntông Blang tov ntêx tsêr văn hoar côngx đôngx. Lêr vâts muôz côngv tsưr xinhz zos: 1 hu chơưr mol, iz tus chik ntông Blang, 1 tus keiz (los sis buô), nyangr keiz (los si sbuô), 1 ntiv mor đơưz, 3 luz lưs, njaz, hur txoz njuôz, trăngx ntiv chơưr mol, tênhz chiaz mur haz ndaik tơưk krưr pangx ganx tso iz făngz ntông Blang kror nhis chok. Lêr côngv uô kangz hlo lo uô trâu tsâus ntux thâux pêx xinhv jêx jos tuôx cxix cxuô.

Tror uô tơưv Lêr hôix Tăm Blang M'prang Bon ntơưv nênhs M’nông pangz mangx khangr kra chor ji sanv hur thangx tsangv Công viên Điax tsât Tangs nro UNESCO Đăk Nông.

Mỹ Hằng

399
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.