Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tror uô tơưv Lêr hôix sum hox côngx đôngx nênhs M’nông

03/11/2022 10:13 G11T+7

Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix xênhr cênhz đrul UBND hênhx Đăk R’lâp kror nhis tsov cưv tror uô tơưv Lêr sum hox côngx đôngx ntơưv minhx cxưx M’nông ntơưv xar Quảng Tín. Lêr hôix muôx tuôx côngv ntơưv tsôngv box M’nông 4 jos (Bu Bir, Đăng Kliêng, Bu Đach haz Ol Bu Tung ntơưv xar Quảng Tín) haz chôngz lênhx pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx.

Lêr sum hox côngx đôngx ntơưv minhx cxưx M’nông muôx grê văn hoar tiv zix haz muôx grê jông yangx. Trơưs truênx thôngr, lêr khênhx tsov cưv trâu chaix ntux kruôr, txix hli 1 txus hli 3, thâuv tưz sâu kôngz tangs. Nôngz nhôngl nuôr huv chia hu grul haz tox tsongs vâts tsât, tiz nênhs; côngx đôngx muôx six su, nox hâuk, uô si. Nuôr zos lêr lux đrul tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos, mas khênhx zos 3 txus 5 shông li uô iz jas… Hoax đôngx tror uô tơưv Lêr sum hox côngx đôngx ntơưv nênhs M’nông chia cxiz chênhr khangr kra chor ji sanv hur thangx tsangv Công viên Điax tsât Tangs nto UNESCO Đăk Nông; phat hui vai tsox nênhs lâul, nghêx nhân txơưx pâuz văn hoar haz côngx đôngx côngv tuôr tsês lêr hôix; thangv kra, khăc hoas mênhx pêv qơư ndu văn hoar-ju lix ntơưv cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông.

Tsôngv box M’nông 4 jos uô chor nghi thưc tiv zix hur lêr sum hox

Chor nghi thưc tsênhv tâu tror uô tơưv, xưs li hu lus sum hox, tol fôngx zưl, chox lêr môngl, côngv tsưr xinhz ntơưv ndixx nxêz, khơưs pâuk muôx jul,…

Tsôngv box M’nông chox lêr vâts côngv tsưr xinhz ntơưv ndix nxêz

Nênhs lâul uô nghi thưc plênhr nyangr ntơưv ndix nxêz

Nghi thưc hâuk chơưr mol phôngv lêr hôix sum hox

Pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx cuz saz lus saiz lêr hôix

Tsôngv box sum hox, sênhr chêr hur suôz chiêng haz bleiv hluôr tơưk chi tsul

Mẫn Doanh

2,166
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.