Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hanh fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”

09/06/2022 16:51 G6T+7

Tsêr xuât banv Thông tấn kror nhis phat hanhx fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”, đrul nôix jung los six bôv ich, thur vix trâu nênhs nhênhv hluôs haz chor nênhs nhiav nrar, seiz lus thangx angr, tiz nênhs Têi Nguên has tsongs haz nênhs Mạ nhoz thangx angr Đăk Nông has jiêng.

Fông ntơưr shuênhv đuôz muôx cui 173 făngz, kra mênhx pêv haz tangs nro lus tiz nênhs, văn hoar ntơưv nênhs Mạ. Iz făngz lo sâu jông gâux, đrul ntâu chik shênhv đuôz nghêx thuôx jông hlo, fông ntơưr tsinhv chox txus trâu fôngx zưl seiz nhênhv chor ciênr thưc, chik seiz jông hlo lus văn hoar nênhs Mạ. Nênhs Mạ nhoz Têi Nguên has tsongs haz Đăk Nông has jiêng nhis nuôr tsinhv tuôr tsês ntâu phong tux truênx thôngr jông trơưs ntu phuôv tsangr lus đruôl.

Lêr sum hox côngx đôngx ntơưv nênhs Mạ nhoz Ðăk Nông

Cênhz đrul nênhs M’nông, nênhs Mạ zos iz hur chor nênhs saz truôx đrênhk hur por vêv qơưs nhoz, tuôr tsês jêx jos hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ haz sir jul tuôr tsês, phuôv tsangr cinh têr, văn hoar hur ntu têz qơưs tax tul nhis nuôr. Fông ntơưr tsinhv has txus tsưr ziv chia tuôr tsês haz phat hui chor grê jông tiv zix ntơưv nênhs Mạ hur luz nênhx hiêns đaix nhis nuôr.

Bảo Ngọc

931
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.