Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir ju txu pluôl hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

30/12/2021 10:18 G12T+7

Bov đamv an sinh tsôngv langx haz txu pluôl truôx đrênhk zos iz hur chor hâux lưv zov chênhr ntơưv Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv hur xênhr chia hlôngr tsxangr haz cxơưz grang luz nênhx vâts tsât, tinh thânx trâu chuôz zis pluôl, jê pluôl haz đuô lênhx nênhs tsov nhev.

Shông 2021, hur cangz moz muôx ntâu, Đăk Nông tưz uô tar haz yangx tangs nro 13 chiv tiêu cưs nghis cueet chuôz kra. Hur ntơư, chiv tiêu txu pluôl (trơưs huv ntu 2021 - 2025) lo cêr hoaix. Tiv lês chuôz zis pluôl txu yangx 2%, tiv lex chuôz zis pluôl tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txu yangx 4%. Hâux lưv txu pluôl truôx đrênhk lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư kra uô chênhr mangx bâuv ntâu tsangz cxênhx huv trâu tinhx hinhx tsinhz tas ntơưv xênhr. Chor chnhr sach đax thux pangz, đênhr saz, hlôngr txangr keiz uô nênhx trâu pơk chuôz zis pluôl pêx xinhv minhx cxưx nênhs tsơưs. Ntu 2021 – 2025, xênhr sir jul bâuv shông txu tiv lêx chuôz zis pluôl txix 3% tror sâuz haz 5% tror sâuv trâu minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư, til môngl txus uô tar mux tiêu Nghis cuêt Đaix hôix Đảng box xênhr jas tiv XII “sir jul cuôs lo xênhr trung binhx khar trâu shông 2030 ntơưv thangx tsangv Têi Nguên”.

Uô iz tuôv cxix ntâu tsưr ziv pangz tiv lês chuôz zis pluôl minhx cxưx nênhs tsơưs txu grêl yôur 13 %

Ưu tiên pangz trâu côngx đôngx, pơưk chuôz zis liên cêt, trơưs cagz grê, chor jưs anr txu pluôl muôx kangz hâu

Yơưz phơưz, khat vongs nde trux ntơưv cxuô minhx cxưx haz uô muôx cơ chêr, điêux ciêns chia phat hui đăngs jul tiz nênhs

Chor chêr đôs, chinhr sach an sinh tsôngv langx trâu pêx xinhv lo bov đamv

Hax tângx cêr, pangx tênhz, thuiv lơis… lo đâux tư pangz mangx cxiz chênhr phuôv tsangr, uô nox ntơưv cxuô jêx jos

H'Mai

3,280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.