Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PCI Đăk Nông cxangz nde 8 keix

05/05/2022 15:02 G5T+7

Tus xur PCI Đăk Nông shông 2021 sơưr tiv 52/63 xênhr, đrôngl, nde 8 keiz so li shông 2020 haz yangx chiv tiêu 7 keiz so li mux tiêu chuôz kraz.

Tsơưv tưz txu grêl 0,1 điêmv so li shông 2020 tangz sis điêmv xur PCI shông 2021 ntơưv Đăk Nông tinhv tuôr tsês ntơưv keiz cxangz nde so li ntâu shông jê nuôr đrul tangs nro điêmv 61,95 điêmv. Tiv zix, hur chor 10 pơưk điêmv thanhx phênhx, Đăk Nông muôx 7 thanhx phênx cxangz điêmv so li shông 2020.

Thơưx chox xênhr Đăk Nông tsinhr môngl cơ sơv, huv six puv pâuz haz đơưk phiv liv trâu pêx xinhv, joanh nghiex

Ntơưv chor điêmv xur thanhx phênx puv tâu, Đăk Nông tangz tov lo công đoanx joanh nghiex ntâus gre jông ntơưv cxa făngz muôx tsongs xur, muôx jul cil txangr xưs li ntâus ntêx, năng đôngx ntơưv thơưx chox xênhr, los sis thiêt chêr phap lir, txangr jê đêx angr.

Đăk Nông tsinhr muôx điêux ciêns jông chia joanh nghiex hoax đongx muôx kangz hâu

Đăk Nông tưz muôx kror nde trux ngoans mux lus PCI shông 2021, hur ntu phiv liv yangx viv Covid-19. Ntơư tsi tangs zos kror nde trux muôx jul, yangx mux tiêu chuôz kra txus 7 keiz mas tsinhv zos 1 kror qơư ndu: tơr đôx saz hlo hur 5 shông jê nuôr. Ntơưv cêt cuav khav cuan lus PCI, Đăk Nông zuôr muôx qơư ntang nde trux hur phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx.

Quốc Sỹ

10,344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.