Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor yaz ntơưv Cui chêr xair zuôr cơưv Đaix hocx 2022

17/06/2022 14:37 G6T+7

Nuz 10/6, Bôx Zo zux haz Đox tos tưz yangz xur lus chor yaz ntơưv Cui chêr xair zuôr shuv xinhz Đaix hocx, xair zuôr cơưv Cao đăngv nganhx zor zux Mâmx non shông 2022.

Shuv xinhz cxênhz seiz xur mông thi sâuv hêx thôngr cangr thi cơưv tangs THPT shông 2022

Cui tsêr haz hâux lưv xair zuôr shuv xinhz shông 2022 cơ banv lo tuôr truôx đrênhk, phat hui chor jông, chor tưz uô tâu ntơưv hâux lưv xair zuôr shuv xinhz chor shông kror nhis đhâu. Cênhz ntơư, khu nzir iz cxa nôix jung chia pangz chor phiv liv haz tsi tâu huv, uô zôngx ziv hlo trâu shuv xinhz haz chor cơ cuan kra, uô tar chinhr sach lus xair zuôr shuv xinhz, bov đamv khach cuan, phangx phuôv siz luôs ntơưv chor shuv xinhz haz phangx phuôv siz luôs ntơưv chor cơ sơv kra cơưv, tưz xưs li kror ndangx ndênhk haz thôngx zênhv hur tsôngv langx.

Hủ ntơư muôx iz cxa nôix jung yaz xưs li: Shuv xinhz tsi tangs xac nhâns môngl cơưv uô ntêx; Chor cơ sơv kra ntơưr tsiv kra mênhx pêv lus phênhz phaiz chiv tiêu ntơưv chor phương thưc; Khu hlôngr keiz điêmv ưu tiên txix shông 2023.

Quốc Sỹ

231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.