Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu hoatx đôngs cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz

01/09/2016 15:05 G9T+7

cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz 2016 – 2017, ntâu hoatx đôngs an sinh xar hôis lo cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv tsov cưv, pangz chor cưr shuv xinhz, tsôngv box nênhs tsơưs, chuôz zis txov nhêv sâuv thangx tsangv xênhr hlang đhâu txov nhêv, muôx nzir đangs jul chia ndi trux uô nênhx.

* Puz nux, hocx bôngv haz chuôz zênhx cơưv shuv truô shuv xinhz hlang phiv liv ntơưv hênhx Đăk R’lâp haz Đăk Mil

Khơưs chuôz zênhx cơưv shuv truô nhuôs zâu uô nênhx txov nhêv

Hnuz 28/8, ntơưv hênhx Đăk R’lâp, Pênhr bov tsơs nhuôs zâu xênhr tsov cưv chuôv puz chuôz zênhx cơưv shuv truô nhuôs zâu uô nênhx txov nhêv sâuv thangx tsangv hênhx. Mênhx pêv, puz 50 poz nux đrul grê 500.000 nhiax/poz truô chor shuv xinhz cxênhx tiêuv hocx, hlang phiv liv ndi trux hur cơưv shuv shông cơưv 2015 - 2016, zos chor chuôz zênhx cơưv shuv sưs li nangz grang, bangv, ntơưr, mêv…

* Hnuz 28/8, Công ti Bov hiêmv nênhs lâul Prudential thangx tsangv Têi Nguên đrul Bor Đăk Nông tov cưv khơưs 40 puz hocx bôngv, iz poz muôx grê 500.000 nhiax truô 40 tus cưr shuv xinhz pluôs gruôl cơưv nhoz hênhx Đăk R’lâp.

Thơưx chox oz đơn vix khơưs hocx bôngv truô chor cưr shuv xinhz nhoz hênhx Đăk R’lâp

* Cênhz hnuz ntơư, oz đơn vix tưz uô cê puz chuôz zênhx cơưv shuv, uô si ntơưv phân hiêus tsêr Mâur zor Hoax Binhx, thuôx xar Thuâns An (Đăk Mil). Hur shông cơưv yaz, phân hiêus tsêr Mâur zor Hoax Binhx zuôr muôx cxangz chor chuôz zênhx cê cơưv cê uô si truô chor nhuôs zos: Tsêr liên hoanx, ntair, qox uô cơưl lơưl, trôngx til… đrul tangs nro muôx grê 30 chơưx nhiax. Hur ntơư, Công ti Bov hiêmv nênhs lâul Prudential thangx tsangv Têi Nguên, Bor Đăk Nông pangz 15 chơưx nhiax, yuôr chor zos tsêr cơưv kruôz hu xar hôis hoar.

Chor cưr shuv xinhz uô si hur tsêr liên hoanx kror lo puz

* Puz nux, njuôl moz, phaiz yuôx truô shuv xinhz haz nênhs pluôs nhoz xar Trươngx Xuân

Hnuz 27/8, Cums siz tưr sur 1 - Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr cênhz Tsêr khu moz Đa khoa hênhx Đăk Song tsov cưv puz nux, njuôl moz, phaiz yuôx truô shuv xinhz haz nênhs pluôs, tsôngv box nênhs tsơưs jos Jăng Plây 1, xar Trươngx Xuân (Đăk Song). Trơưs ntơư, 60 poz nux zos chuôz zênhx cơưv shuv khơưs truô 60 shuv xinhz tiêuv hocx txov nhêv, tangs nro nux grê muôx yangx 3,5 chơưx nhiax; puz trik yo kuz; njuôl moz, phaiz yuôx truô chor nhuôs thiêur nhi, nênhs pluôs đrul grê yangx 4 chơưx nhiax.

Chor cưs yuôx njuôl moz truô pêx xinhv

P.V

1,427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.