Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk nau pah kan dăch tât nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh ndâk năm nti mhe

01/09/2016 15:05 G9T+7

Dăch tâm mâp nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh nar ndâk năm nti mhe 2016 – 2017, âk nau pah kan tâm bon lan lĕ dơi ăp m’bŭch, ăp ntŭk ka, bu nuyh kan kơl ma ăp kon se nti sam bŭt, kon bu nong iê bu nuyh, rnăk gĕh nau rêh o-ach tâm lam n’gor gơi găn nau jêr jŏk, gĕh tay nau nsrôih rêh, pah kan uĕh tâm nau rêh.

* Ân ndơ, học bổng n’hanh ndu ndơ dŏng nti ma kon se nti gĕh nau rêh o-ach blau nti ta ăp n’qual Dak R’lâp n’hanh Dak Mil

Ân ndu ndơ dŏng nti ma ăp kon se nti gĕh nau rêh jêr jŏk

Lơ 28/8, ta n’qual Dak R’lâp, Ntŭk kan kơl phung kon se n’gor ndâk nar ân ndu ndơ dŏng nti sam bŭt ma ăp kon se nti gĕh nau rêh jêr jŏk nti blau tâm lam n’qual. Tâm gĕh nau rêh jêr jŏk nti blau tâm năm nti 2015 – 2016, gĕh ăp ntil ndơ dŏng nti đah kak tap, sam bŭt nchih, mâng nchih…nĕ, ân 50 ntil ndơ kơp gĕh 500.000 rhaĭng prăk ân ăp kon se nti wâl sam bŭt gưl I,

* Lơ 28/8, Kông ti Sam bŭt n’kar săk Prudential mpeh Tây Nguyên ndrel ma Báo Dak Nong ndâk nar ân 40 ndơ học bổng, ăp ntil ndơ aơ kơp 500.000 rhiăng prăk ma 40 kon se nti o-ach nti blau tâm lam n’qual Dak R’lâp.

Kô ranh bar ntŭk kan ân học bổng ma ăp kon se nti tâm lam n’qual Dak R’lâp

* Ndrel nar aơ, bar ntŭk kan lŏ ân tay ndu ndơ dŏng nti, ndu ndơ pâl ma ăp kon se nti ta wâl sam bŭt kon se jê nti Hoà Bình, ta xă Thuận An (Dak Mil). Ta năm nti mhe aơ, gơi wâl sam bŭt kon se jê nti Hoà Bình gĕh ndu ndơ dŏng ntĭm nti, ndu ndơ pâl ma kon se nti: Wâl rnglăp, jâng gung, jâng gung rhung, ndơ pâl ndăch… đah rnoh prăk dăch tât 30 rkeh. Tâm nĕ, Kông ti Sam bŭt n’kar săk Prudential mpeh Tây Nguyên, Báo Dak Nong ân 15 rkeh prăk, hôm e gul yor wâl sam bŭt nơm joi êng.

Ăp kon se nti m’ak pâl tâm wâl rnglăp mhe dơi bu kơl ân

* Ân ndơ, khăm nau ji, pă dak si ma kon se nti sam bŭt n’hanh bu nuyh o-ach ta xă Trường Xuân

Lơ 27/8, Ntŭk kan tâm rlong mrô 1 – Ðoàn khối ăp ntŭk kan n’gor kan ndrel ma Wâl dak si Ða khoa n’qual Dak N’Soong ndâk nar kan ân ndơ, khăm nau ji, pă dak di ma kon se nti sam bŭt n’hanh bu nuyh o-ach, bon lan kon bu nong iê bu nuyh ta bon Jâng Play 1, xă Trường Xuân (Dak N’Soong). Tâm nĕ 60 ntil ndơ lah ăp ntil ndơ dŏng nti ân 60 kon se nti gĕh nau rêh o-ach nti blua, kơp lơ 3,5 rkeh prăk; ân kho ao ơm; khăm nau ji, pă dak si ma ăp kon se jê, bu nuyh o-ach đah rnoh prăk lơ 4 rkeh prăk.

Ăp nai dak si khăm nau ji ma bu nuyh bon lan

P.V

1,423
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.