Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu hoatx đôngx lov jêv tol Tsaz Trung thu

14/09/2016 15:02 G9T+7

Jas Tsaz Trung thu shông 2016, chor sowv, ban, nganhx, đoanx thêv, sâuv thangx... tsangv xênhr tưz uô nntâu hoagtx đôngx lov jêv uô si, puz nux, khơưs hocx bôngv truô chor nhuôs thiêur nhi.

Mênhx pêv sưs li: WBPX xênhr uô Tsangz cxênhx Tsaz Trung thu shông 2016 – lov jêv hôis hli đrăngz; Đaix xang sur haz Shênhv đuôz xênhr tsov cưv lov jêv hôis hli đrngz – cêt nôir siz hluz jas tiv 4; Hôis Chưr thâps đov xênhr puz nux truô nênhs pluôs, thiêur nhi uô nênhx txov nhêv… Jas nuôr, WBPX xênhr khơưs puz 19.000 phênhv nux, muôx grê 800 chơưx nhiax truô chor shuv xinhz uô nênhx los six txov nhêv sâuv thangx tsangv xênhr.

Đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs khơưs nux truô chor chuôz zis pluôs

Mo 10/9, Đoanx xar Quangv Sơn (Đăk Glong) tsov cưv Hnuz hôis lov jêv Tsaz Trung thu đrul tsuv đêx “Thiêur nhi đrul saz nhiav har txưr, por trông har txưr têz qơưs”. Iz fangz uô văn nghês đơn vix tsov cưv tsinhv khơưs 1.010 phênhv nux (tangs nro muôx 30 chơưx nhiax) truô chor nhuôs zâu hur xar. Ảnh: Đoàn xã Quảng Sơn

Chor thanhx viên CLB Nguyêns Tâm Ðăk Mil uô par Trung thu chia puz chor thiêur nhi pluôs. Ảnh: Mỹ Hằng

Hnuz 13/9, Hôis  Chưr thâps đov xênhr cênhz Hôis Chưr thâps đov xênhr Bax Rias – Vungr Taux khơưs 400 phênhv nux trung thu truô nhuôs khuêt tâts, sui jinh jươngr ntơưv xar Truc Sơn haz Chư K’nia (Chư Jut)

Hôis Chưr thâps đov tưz khơưs 400 phênhv nux truô chor chuôz zis pluôs xar Truc Sơn haz Chư K’nia (Chư Jut), iz phênhv nux muôx grê 500.000 nhiax

Hnuz kaix 11/9, Công đoanx Bor Đăk Nông đrul Chi đoanx tsov cưv tsangz cxênhx “Lov jêv tol Tsaz Trung thu” haz puz nux truô chor nhuôs zos nhuôs cưr canr bôx, công viên tsưc, los đôngx hur cơ cuan muôx thanhx tich hur cơưv shuv shông cơưv 2015 – 2016. Ảnh: Phạm Khánh

Quang Vũ

1,809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.