Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nuz đaix Ðoanx cêt tangs minhx cxưx ntơưv Thuận An

10/11/2022 10:36 G11T+7

Hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, tinhx hinhx canNuz kaix 5/11, ntơưv hênhx Đăk Mil tưz uô tơưv Nuz hôix đaix Đoanx cêt tangs minhx cxưx liên khu tiz nênhs nhoz jos Thuận Hòa haz jos Bu Đăk, xar Thuận An yangz đuô 92 shông Nuz muôx tơưv Max trâns minhx cxưx thôngx zênhv Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Nuz hôix jông saz tol đôngx chir Trần Tuấn Anh, Wiv viên Bôx Tsinhz chai, Thơưx Ban Cinh têr Trung ương; hlôngr njêx muôl thơưx chox Wiv ban Trung ương MTTQ Việt Nam xênhr Đăk Nông tuôx côngv, uô si cênhz pux tuz nhuôs.

Đôngx chir Trần Tuấn Anh khơưs nux trâu tox thêv haz chuôz zis liên khu tiz nênhs nhoz jos Thuận Hòa haz jos Bu Đăk, xar Thuận An

Kra chai ntơưv Nuz hôix, đôngx chir Trần Tuấn Anh ntâus grê saz, yangx côngz chor cêt cuav uô tâu hur nôngz nhôngl đhâu ntơưv Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Thuận An has tsongs haz liên khu tiz nênhs nhoz jos Thuận Hòa haz jos Bu Đăk has jiêng. Đôngx chir hu grul côngx đôngx tiz nênhs nhoz, iz tsêr nênhs, pêx xinhv trâu saz côngv, uô jông trơưs Jas kruôz hu "Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl vangv mênhx”. Côngx đôngx tiz nênhs nhoz, iz tsêr nênhs, pêx xinhv phat hui truênx thôngr "Hâuk đêx ndu hâur", "Nox txir ndu nênhs chok ntông”, tinh thânx “Siz hluz siz pangz”, tox điêux ciêns pangz thương binh, chuôz zis liêx sir, nênhs muôx công trâu cach mangx tsênhv pluôl, njiz cêr txov nhev, chor hoax đôngx nhân đaos, tưx thiêns til môngl txus nênhs pluôl, nênhs lâul nhoz iz lênhx, nhuôs zâu tsi muôx nav txir tsi muôx qơư fênhz…

Jas nuôr, pov đhâu Wiv ban MTTQ Việt Nam xênhr Đăk Nông, đôngx chir Trần Tuấn Anh khơưs trâu Pêx xinhv xênhr Đăk Nông 10 luz tsêr muôx grê 500 chơưx nhiax, 2 phênhv nux trâu jos Thuận Hòa haz jos Bu Đăk, 10 poz nux trâu 10 tsêr nênhs txov nhev hur 2 luz jos.

Mỹ Hằng

333
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.