Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơ 20/12/1960 jêng Nar Kah gĭt ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong

20/04/2022 16:50 G4T+7

Ta nar Rbŭn nchră nau kan N'gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ tâl 7, gưl XII dơi ndâk kan ta lơ 15/4, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor lĕ nchră, đơn ôp nau kan kơp nar ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong. Ta nau kơp 4 ntil nau kh'lay kăl e, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor du nuih tĕng nau kan, kơp sŏk lơ 20/12/1960 jêng nar kah git ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong.

Ăp bu nuyh kan, phung kan khoa học kăl e, bu nuyh nô nau kăl e... lĕ đă sŏk lơ 20/12/1960 bư Nar kah gĭt ndâk njêng Ðảng bộ n'gor lah lơ khay dăch, tâm di

Khay 12/1960, Trung ương ndâk njêng n'gor Quảng Ðức n'hanh Ðảng bộ n'gor Quảng Ðức trực thuộc Liên khu ủy V, N'gâng kan tơm yor Trung ương ntĭm gai wa Vũ Anh Ba bư Bí thư N'gâng kan mât n'gor. Lơ 20/12/1960 ta xă Tân Lập, n'qual Châu Thành (abaơ lah n'qual Tân Biên), n'gor Tây Ninh, ăp bu nuyh tâm ăp ntil nau kan, bu nong, chroh n'hanh ăp đảng lĕ rbŭn ndâk njêng Mặt trận bu nong tâm lơh sŏk neh ntu bu pit ta mpeh Nam Việt Nam. Tâm nĕ, n'gor Quảng Ðức (abaơ lah Dak Nong) ntĭm đă bu nuyh kan Mí Hớt, kan bộ ta Nâm Nung, abaơ dôl rêh ta xă Dak Gằn, n'qual Dak Mil tât rbŭn.

Phan Tân

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.