Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam tsov cưv hoax đôngx jas yangz đuô nuz zus Lâul Hồ

12/05/2022 15:45 G5T+7

Txix 4-31/5/2022 ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) zuôr muôx chor hoax đôngx văn hoar đrul chuv đêx “Lâul Hồ đrul côngx đôngx cxuô minhx cxưx Việt Nam” til môngl txus yangz đuô 132 shông nuz shang ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh haz kra chỏ net văn hoar, phong tux tox cuanr truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx, pangz cxangz nzir zos lưu ntơưv cxuô minhx cxưx, thangx tsangv, thangx qơư hu grul tâu kruô uô si tuôx trâu Jos Văn hoar – Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx tox trôngz făngz kâuv têz has lus đruôl chia xuôr đơưs mlôngl haz tsês ndu trâu Lâul Hồ jông saz

Chor hoax đôngx văn hoar hu grul tâu muôx jê 100 tsôngv box ntơưv 13 minhx cxưx (Langl, Zir, Chu, Môngz, Mênhx Jênhx, Nduôr, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Xê Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer) tuôx ntơưv 11 trôngx qơư.

Hoax đôngx xưv cxênhx “Xúc cảm hli Tsiz - Ndu Lâul” đrul tinhx camv ntơưv tsôngv box trâu cxuô minhx cxưx tangz tov hoax đôngx ntơưv Jos trâu Lâul Hồ saz jông đhâu chor lus đruôl has tsus Lâul.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx kâuv têz zuôr cênhz uô cê has chor jăngx lus đruôl lus Lâul Hồ thâuv nưl lus hoax đỗng cach mangx Cao Bằng haz cxiv tsang căn cưr đias cach mangx ntơưv chor xênhr tox trôngz kâuv têz. Maux yo gangx cxênhz jê ntơưv tsôngv box minhx cxưx Zir… zos shênhv đuôz uô ndu txus chor nuz txov nhev ntơư, plăngz plơưr, saz xangr kror janv jis sur saz lus ntơưv Lâul Hồ nhoz tsi plux hur plăngz plơưr ntơưv tsôngv box chor xênhr tox trôngz făngz kâuv têz…

Tsôngv box cxuô minhx cxưx Têi Nguên haz Nam Bộ zuôr uô cê nhênhv uô cê mlôngl chor lus đruôl lus Lâul, chor jăngx cơưv ntơưv nưl chia jê hlo chia pêz tsôngv box pâuz mênhx đuô, nhiav Lâul đuô. 

Quốc Sỹ

7,391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.