Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas thi cơưv tangs THPT shông 2022: An toanx, huv cui chêr

14/07/2022 22:57 G7T+7

Uô kangz 2 nuz 7 haz 8/7 uô, jas thi cơưv tangs THPT shông 2022 tưz tau Hôix đôngx thi xênhr Đăk Nông tsov cưv an toanx, tiz jông, khach cuan, huv cui chêr. Ntơưv 19 kror qơư thi, shuv xinhz tâu tox điêux ciêns zôngx ziv, canr bôx seiz thi uô jông tinh thânx tsach nhiêms, zos li mas tsi muôx sưs côr tsi jông muôx tơưv; tsi muôx shuv xinhz, jamr thix cxuv chei cui chêr thi.

Xâuk kangz jas thi cơưv tangs, ntâu lênhx shuv xinhz por lênhx xangr iz zangv, đêx thi shông nuôr huv, tox tsong shu rnôix jung kra cơưv cxênhx THPT haz tương đôir thôngx li đêx thi minh hoas uô ntêx ntơưv Bôx GD-ĐT.

Trơưs  cui đinhs ntơưv Bôx GD-ĐT, chor Hôix đôngx thi cơưv tangs THPT zuô rtsov cưv châmr thi, kênhz hlo txus nuz 22/7 tsuv uô tar hâux lưv châmr thi, xang jưr liêus cêt cuav xang môngl trâu Bôx GD-ĐT chia seiz tsês. Nuz 24/7, Hôix đôngx thi zuôr công bôr cêt cuav thi cơưv tangs THPT shông 2022.

Đồ họa: Dương Phong-Bảo Ngọc

Quốc Sỹ

236
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.