Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV

26/05/2022 10:47 G5T+7

Txix nuz 23/5, ntơưv Tsêr Cuôr hôix, thuv đô Hà Nội, Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV lo tsov cưv trơưs hinhx thưc cơưv tox tsongs, nhangx xangv xâuk kangz trâu nuz 17/6/2022.

Ntơưv jas cơưv nuôr, Cuôr hôix zuôr seiz njuôl, pov đhâu 5 jưs anr luôx, 3 jưs thov Nghis cuêt haz muôx ndâux lus trâu 6 jưs anr đuô li luôx. Iz făngz ntơư, Cuôr hôix tưz tsês ntâu six hơưv chia seiz shuôs chor vânr đêx cinh têr-tsôngv langx, ngân sach têz qơưs, sox seiz đuô li hâux lưv zov chênhr.

Tangs nro shênhv đuôz krêz Jas cơưv tiv pêz, Cuôr hôix khoar XV trâu tangs cil 23/5

Sâuv cơ sơv tôngv hơx ndâux lus, lus has ntơưv cưv tri haz Pêx xinhv, Pangz Tsuv tinhx Wiv ban Trung ương Max trâns Têz qơưs Việt Nam has trâu Đảng, Têz qơưs zov chênhr tơư kra 6 nôix jung lux, hur ntơư muôx hâux lưv tơư kra xâuk kangz, ntâus grê, muôx chor jăngx cơưv jông ntơưv hâux lưv phangx, tangr cangz moz COVID-19, sâuv cơ sơv ntơư, seiz shuôs cui hoaix, ưu tiên đăngs jul, đâux tư trâu hêx thôngr y têr, tiv zix mas y têr cơ sơv haz y têr jưx phongx.

Chor nôix jung tsinhv ntơưv Jas cơưv tiv pêz, Cuôr hôix khoar XV

Bảo Ngọc

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.