Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NJas cơưv chuên đêx jas tiv 3 HĐND xênhr Đăk Nông khoar IV, ntu 2021-2026

17/06/2022 14:37 G6T+7

Trơưs cêr hoaix, nuz 17/6, ntơưv đrongl Gia Nghĩa zuôr muôx Jas cơưv chuên đêx jas tiv 3 HĐND xênhr Đăk Nông khoar IV, ntu 2021-2026.

Jas cơưv seiz njuôl, pov đhâu chor ntơưr trinhx, jưs thov nghis cuêt zos UBND xênhr trinhx zos: Cân đôir bur chir ngân sach trôngx qơư chia phaiz thêv iz phênhv nhiax uô jưs anr cêr cao tôc Gia Nghĩa - Chơn Thành haz thôngx zênhv zos UBND xênhr Bình Phước uô cơ cuan muôx txâus chei; Chuv trương đâux tư ntơưv 8 jưs anr thuôx Tsangz cxênhx phux hôix haz phuôv tsangr cinh têr tsôngv langx; Zos thong bor uô kangz Cêr hoaix pênhr đâux tư công ngân sach trôngx qơư shông  2022; Grul ntêr ntêr nôngz nhôngl uô haz jaiv ngân pênhr ngân sach trôngx qơư shông 2021 môngl trâu shông 2022; Cui đinhs nguên tăc, tiêu chir, đinhs mưc phênhz phaiz pênhr ngân sach têz qơưs uô Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx thangx trangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz hur ntu 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông; Cui đinhs nguên tăc, tiêu chir, đinhs mưc phênhz phaiz pênhr ngân sach têz qơưs haz tiv lêx pênhr đôir ưngr ntơưv ngân sach trôngx qơư chia uô Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôl truôx đrênhk, ntu 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông; Cui đinhs lus nguên tăc, tiêu chir, đinhs mưc phênhz phaiz pênhr ngân sach têz qơưs, tiv lêx pênhr đôir ưngr ngân sach trôngx qơư haz cơ chêr pangz uô Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, ntu 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.