Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cêr hoaix nôngz nhôngl shông cơưv 2022-2023

10/08/2022 06:18 G8T+7

Nuz 5/8, Bôx Zor zux haz Đox tos kror nhis ban hanhx cêr hoaix nôngz nhôngl shông cơưv 2022-2023 trâu zor zux mâmx non, zor zux phôv thông haz zor zux tsi tsês.

Trơưs ntơư, nôngz nhôngl môngl txus tsêr cơưv nzur hlo uô ntêx 1 tuânx so li nuz tsov cưv krêz cơưv. Jiêng lơp 1, môngl txus tsêr cơưv nzur hlo 2 tuânx so li nuz tsov cưv krêz cơưv. Xâuk kangz cơưv cix 1 uô ntêx nuz 15/1/2023 haz cơưv cix 2 uô ntêx nuz 25/5/2023. Xâuk kangz shông cơưv uô ntêx nuz 31/5/2023.

Krêz shông cơưv yaz 2022-2023 zuôr uô trâu nuz 5/9/2022

Cêr hoaix nôngz nhôngl shông cơưv ntơưv trôngx qơư tsuv bov đamv xur tuânx cơưv tsinhz tas haz huv trâu đax điêmv, điêux ciêns mênhx pêv ntơưv trôngx qơư. Zor zux mâmx non, zor zux phôv thông muôx 35 tuânx cơưv tsinhz tas. Zor zux tsi tsês uô trơưs tsangz cxênhx zor zux cxênhx II haz cx ênhx III. Chor lơp 8, lơp 9 cxênhx II haz lơp 11, lơp 12 cxênhx III muôx 32 tuânx cơưv tsinhz tas. Chor lơp  6, 7 cxênhx II haz lơp 10 cxênhx III muôx 35 tuânx cơưv tsinhz tas.

Mẫn Doanh

235
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.