Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxuô qơư lov jêv ntưl krêz shông cơưv yaz

08/09/2016 09:53 G9T+7

* Shông cơưv yaz tangs nro xênhr muôx 51.611 shuv xinhz zos minhx cxưx nênhs tsơưs

Tangs cis 5/9 hli, đrul yênhx chơưx tus shuv xinhz hur têz qơưs, yangx 160.600 shuv xinhz cxuô cxênhx hur tangs nro xênhr tưz môngl txus tsêr cơưv, mênhx pêv hlang truô shông cơưv yaz.

Shông cơưv 2016 – 2017, tangs nro xênhr muôx 386 tsêr cơưv, 5.278 lơp, đrul 160.619 shuv xinhz; cxangz 1o tsêr, 154 lơp haz 3.282 shuv xinhz sos li shông ntêx. Hur ntơư, muôx 51.611 shuv xinhz zos minhx cxưx nênhs tsơưs, txir yangx 32% chor shuv xinhz hur xênhr. Tangs nro xênhr muôx yangx 11.123 canr bôs, zor viên, nhân viên; hur ntơư, muôx yangx 8.770 zor viên kra ntơưr por lênhx lo huv haz yangx huv. Txix ntơưv ntâu hâur pâul pênhr, xênhr tưz đâux tư yangx 144 tiv nhiax chia cxiv tsang cơ sơv vâts tsât.

Đôngx chir Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr khơưs hocx bôngv truô shuv xinhz Tsêr Tiêuv hocx Nguênr Văn Ber, xar Đăk Săk (Đăk Mil) shông cơưv yaz

Đôngx chir Ngô Thanh Danh, Phor Bir thư Thươngx trưx Xênhr wiv puz nux Tsêr cơưv Phôv thông MCNT N’Trang Lơng

Đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr khoz đruôl krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr THPT chuên Nguênr Chir Thanh, Gia Nghiar

Đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr khơưs fax côngs nhênhx lo huv têz qơưs truô Tsêr cơưv THPT Đăk Song

Shuv xinhz Tsêr Phôv thông MCNT N’Trang lơng (Gia Nghiar) hlang truô shông cơưv yaz cênhz khir thêr yaz

Shuv xinhz  Tsêr cơưv THCS Nam Đax (Krông Nô) xênhr chêr văn nghêx tos txaik krêz shông cơưv yaz

Nav txir thix trânr Ea Tling (Chư Jut) chox nhuôs tuôx tsêr ntơưr krêz shông cơưv

Shuv xinhz Tsêr cơưv THPT Nguênr Du nhoz xar Đăk Săk (Đăk Mil) côngv lêr krêz shông cơưv yaz

Chôngz lênhx shuv xinhz Tsêr THPT Đăk Song (Đăk Song) côngv krêz shông cơưv yaz 2016 – 2017

Shuv xinhz hênhx Tui Đưc môngl txus tsêr ntơưr côngv krêz shông cơưv

Shênhv krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr cơưv THCS Đăk Buk So (Tui Đưc)

Shir phangz hur hnuz krêz shông cơưv ntơưv chor cưr shuv xinhz Tsêr Phôv thông MCNT (Đăk R’lâp)

Xênhr chêr văn nghês hur lêr krêz shông cơưv ntơưv Tsêr Tiêuv hocx La Văn Câux, xar Đăk R’măng (Đăk Glong)

Nhóm P.V

2,210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.