Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx 13.000 shuv xinhz lơp 1 nhoz Đăk Nông môngl cơưv

23/08/2022 21:04 G8T+7

Tangs cil 22/8, yangx 13.000 shuv xinhz lơp 1 sâuv tangs nro xênhr tưz môngl cơưv ntơưr. Shông cơưv 2022-2023, chor cưr muôx oz tuânx uô ntêx krêz shông cơưv chia cor cangv tsêr lơp cơưv, bangx trâu shông cơưv yaz.

Ntơưv chor tsêr cơưv, cênhz đrul hoax đôngx tol shuv xinhz, săp xêp tuôx cơưv, chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19 tâu uô tiz jông. Tol shuv xinhz tuôx cơưv thơưx nuz hlo, cxuô luz tsêr cơưv ưu tiên hâux lưv seiz shuôs chor điêux ciêns cơ sơv vâts tsât xưs li hluô xur pangx tênhz, nhur đêx, trôngx tol, thair, nzuôv chuô pangx tênhz… chia bov đamv an toanx trâu shuv xinhz, phangx tangr tai nanx moz saz.

Shuv xinhz lơp 1 cuz saz lus, lov jêv thâuv tuôx tsus tsêr cơưv yaz

Chia pangz shuv xinhz nzur truôx saz, shuv cir năng tưx lơs haz nênx nêp cơưv shuv, chor cưs kra tsuv bangx ntâu hinhx thưc tol txaik shuv xinhz. Ntâu tsêr cơưv tưz uô chor video, krêz chiêur shênhv đuôz ntơưv cxuô lênhx shuv xinhz chia thangv kra tov lơp; chia shuv xinhz nhênhx lơp, nhênhx cưs kra ntơưr haz côngv uô si luz tsêr cơưv yaz xưs li ndil seiz thư viêns, tsêr thêv thos đa năng, thangx qơư vêv xinhz haz thangx qơư nox nhoz banr trur…

Bảo Ngọc

204
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.