Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghis Trung ương 6 (khoar XIII)

06/10/2022 21:40 G10T+7

Tangs cil 3/10 ntơưv Hà Nội, Hôix nghis jas tiv 6 Ban Tsât hanhx Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoar XIII krêz uô hâux lưv.

Hôix nghis zuôr uô tar cơ banv kra uô hâux lưv cuanr triêx, uô trơưs chor nôix jung Nghis cuêt Ðaix hôix XIII ntơưv Ðảng

Nhangx xangv hur iz tuânx uô hâux lưv, Trung ương Đảng saiz njuôl, siz thangv, muôx ndâux lus chia uô tar chor bor cor, đêx anr cil txus iz cxa đangs nuv lux, los six cơ banv, zov chênhr haz saiz njuôl, cuêt tinhv trâu kangz cix chor vânr đêx: Lus cinh têr-tsôngv langx, ngân sach Têz qơưs shông 2022; nhangx xangv cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, jưs toanr ngan sach Têz qơưs shông 2023; cêr hoaix taix chinhr-ngân sach Têz qơưs 3 shông 2023 - 2025; til môngl txus Cui hoaix tangs nro têz qơưs ntu 2021 - 2030, ntu saiz môngl txus shông 2050; txuôl nzir cxiz chênhr công nghiêx hoar, hiênx đaix hoar têz qơưs txus shông 2030, ntu saiz môngl txus shông 2045; tuôl nzir cxiv tsang haz uô tar Têz qơưs phap cuênx xã hội chủ nghĩa Việt Nam hur ntu yaz.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kra chei krêz Hôix nghis

Hôix nghis tsênhv xâuk kangz 15 shông uô trơưs Nghis cuêt Trung ương 5 khoar X lus txuôl nzir hlôngr yaz phương thưc chox kra ntơưv Đảng trâu hoax đôngx ntơưv hêx thôngr tsinhz chei haz đuô li hâux lưv zov chênhr. Trơưs cêr hoaix, Hôix nghis Trung ương jas nuôr uô hâux lưv txus nuz 9/10.

 

Mẫn Doanh (t.h)

919
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.