Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20

24/11/2022 13:59 G11T+7

Xênhr Đăk Nông đăng cai Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (Hôix nghis ISV20) ntâus chiv ndix qơư yaz hur hơx tac khoa hocx ntơưv Việt Nam đrul chor têz qơưs muôx hêx thôngr kror tsuô sâuv kangz ntux, ntơưv Công viên Điax tsât Tangs nro (CVĐCTC) UNESCO Đăk Nông đrul Hiêx hôix Kror tsuô kangz ntux has tsongs haz Wiv ban Kror tsuô trôngz hluôr tơưk kangz ntux has jiêng haz đrul vhor thanhx viên thuôx Mangx lươir CVĐCTC.

Đrul chuv đêx: “Tuôr tsês, phuôv tsangr truôx đrênhk chor trôngz hluôr tơưk haz kror tsuô trôngz hluôr tơưk”, ISV20 tâu krêz đangr, zos tangs nro hêx thôngr chor chor trôngz hluôr tơưk-zos hâur pâuk muôx tơưv chor kror tsuô trôngz hluôr tơưk, chor ji sanv đias tsât muôx grê cưs xênhr Đăk Nông haz đuô li iz cxa trôngx qơư nhoz Việt Nam tangz tov sir zôngv. Nuôr zos cơ hôix jông chia xênhr Đăk Nông thangv kra, khangr kra hêx thôngr trôngz hluôr tơưk haz kror tsuô trôngz hluôr tơưk hur thangx tsangv CVĐCTC UNESCO Đăk Nông txus trâu fôngx zưl hur têz qơưs haz kangz ntux; zos jas chia cơưv shuv tsưr ziv kangz ntux hur făngz tuôr tsês, cangr haz khai thac truôx đrênhk ji sanv, pangz mangx phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trôngx qơư.

Chor tiêt mux văn nghês tol txaik krêz uô đrul chuv đêx “Suôz đror ntơưv Nâm B’lang”

Chor đaix biêuv haz pêx xinhv ndil saiz Par caz shênhv đuôz haz hiêns vâts “Cix cuan trôngz hluôr tơưk haz kror tsuô trôngz hluôr tơưk”

Đaix biêuv zos lưu suôz nhax, nhax cux hur mo zos lưu văn nghês tol fôngx zưl tuôx côngv Hôix nghis ISV20

Chor đaix biêuv sangx siv chơưr mol hur mo zos lưu văn nghês tol fôngx zưl tuôx côngv Hôix nghis ISV20

 

Mẫn Doanh

1,422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.