Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz saz lus môngl trâu shông cơưv yaz 2022-2023

09/09/2022 10:47 G9T+7

Đrul tangs nro têz qơưs, tangs cil 5/9, yangx 184.000 shuv xinhz cxuô cxênhx cơưv hur tangs nro xênhr Đăk Nông cuz saz lus môngl trâu shông cơưv yaz 2022-2023.

Bí thư Xênhr wiv, Thơưx Pangz ĐBQH xênhr Ngô Thanh Danh ntâus đruôl krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr THPT Chuên Nguyễn Chí Thanh

Shông cơưv 2022-2023, tangs nro xênhr muôx 368 cơ sơv zor zux, đrul 184.135 shuv xinhz (shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 56.130 lênhx, cxangz nde muôx 700 shuv xinhz so li shông cơưv đhâu); 5.571 pơưk, lơp, cxangz 8.508 shuv xinhz so li shông cơưv 2021-2022. Tangs nro xênhr muôx 10.284 biên tsêr canr bôx cangr, cưs kra haz nhân viên.

Đôngx chir Điểu K’Ré, Wiv viên Trung ương Đảng, Phor Bí thư Thươngx trưx Xênhr wiv khơưs puz 20 poz hocx bôngv trâu chor cưs shuv xinhz hlang phiv liv cơưv coz ntơưv Tsêr THPT DTNT N’Trang Lơng

Chia bangx trâu shông cơưv 2022-2023, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz bur chir pênhr nhiax chia tox tsongs đâux tư cxiv tsang yaz, khu phongx cơưv, phongx tsưc năng haz zuôr trang thiêt bix trâu chor cơ sơv zor zux nhangx xangv muôx li 329,73 ti nhiax.

Tsuv tinhx UBND xênhr Hồ Văn Mười kra chei ntơưv lêr krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr THPT Phạm Văn Đồng (Đăk R’lâp)

Chuv đêx shông cơưv 2022-2023 zos “Côngv saz, sangr tos, sir jul uô tar jông chor đangs nuv haz mux tiêu hlôngr yaz, cungv côr haz cxơưz nde tsât lươngs zor zux haz đox tos”.

Tangs cil 4/9, shuv xinhz ntơưv chor pơưk tiz nênhs nhoz xur 8,9,10,12 xar Đăk R’măng (Đăk Glong) tuôx côngv krêz shông cơưv nzur

UBND xênhr cuôs cxuô trôngx qơư txuôl nzir tơư kra uô trơưs Cêr hoaix tangs nro ntơưv nganhx Zor zux huv trâu tinhx hinhx cangz moz Covid-19, bov đamv tsov cưv kra haz cơưv an toanx, tsât lươngs; Chênhr phangx, linh hoax chia huv trâu tinhx hinhx thiên tai, cangz moz, cê bov đamv an toanx trâu shuv xinhz, cưs kra ntơưr; cxiz chênhr hu grul chor hâur pâuk đăngs jul đâux tư trâu zor zux haz đox tos…

Shuv xinhz Tsêr THPT DTNT N’Trang Lơng sênhr chêr văn nghês hur lêr krêz shông cơưv

Bảo Ngọc

2,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.