Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box los six shir phangz thâuv xênhr muôx cêr hoachx uô Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam

25/08/2016 08:20 G8T+7

Hnuz 4/8/2016, WBPX xênhr ban hanhx Cêr hoachx sur 321/CH-WBPX lul lôs trinhx tsov cưv Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam ntơưv xênhr Đăk Nông. Lêr hôis zuôr lo uô truô kangz shông 2018 los sis hâur shông 2019 tos hnuz yangz đuô 15 shông hnuz muôx tơưv xênhr Đăk Nông (1/1/2004-1/1/2019).

Kror qơư uô lêr hôis zos ntơưv thix xar Gia Nghiar haz xênhr zuôr chơư txix 15-20 xênhr, đrôngl tuôx côngv xưv cxênhx nuôr. Trơưs cêr hoachs nhangx xangv, lêr hôis muôx chor hoatx đôngs sưs li: Ntul ntâuz txaix; xênhr chêr khâuz ndơưk truênx thôngr haz thơix trang; hôis nghis siz thangv lul văn hoar ntâuz txaix; hôis caz thương mais lul sanv phâmv ntâuz txaix, khâuz ndơưk truênx thôngr haz thơix trang; hôis siz tưr uô nox haz iz cxa uô si lâul. Uô kangz muôx cêr hoachx, mas tangs nro chor nghês nhân, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur xênhr por lênhx thangv shir phangz lul, tưs haox viv lêr hôis muôx nux grê hur hâux lưv tuôr tsêk haz phuôv vangv banv săc văn hoar tiv zix nhoz khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx Viêtx Nam.

Nghês nhân H’Bachx, nênhs Mas nhoz jos N’jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghiar): Pêz tsêr muôx truênx thôngr ntul ntâuz txaix. Cur tưz kra truô tuz nhuôs. Tangz sis, kror tuôr truôx haz uô jông gâux đuô sanv phâmv văn hoar ntơưv zus minhx cxưx tsinhv njiz ntâu phiv liv. Cur xangr mas, Lêr hôis văn hoar panggx ntâuz txaix Viêtx Nam ntơưv xênhr Đăk Nông uô tar zuôr zos iz trux yaz ntâuz txaix chia muôx thix trươngx sir zôngv ntâuz txaix đangr đuô.

Nghês nhân H’Bachs nax hnuz nhoz ntơưv chik ntul chia ntul chor ntâuz txaix zus nhiav

Thix Nhet nhoz jos Bu Brâng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Cur haz pux tuz nhuôs zuôr los six jông saz thâuv lo môngl côngv Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam ntơưv xênhr Đăk Nông. Cur los six shir phangz tos txaik haz xangr cuôs, uô kangz lêr hôis mas sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv nênhs M’nông xênhr Đăk Nông lo ntâu lênhx pâuz txus đuô.

Sưs muôv Thix Nhet mas ntul ntâuz txaix zos cêr lov jêv thâuv nhoz khôngz

Thix Krui, nênhs M’nông nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp): Thâuv nor xur mông lul Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam ntơưv xênhr Đăk Nông sâu sâuv ntơưr Bor Đăk Nông, cur los six shir phangz, tưs haox viv sanv phâmv truênx thôngr ntơưv minhx cxưx M’nông uô changs tưz muôx ndêx muôl hur lêr hôis. Đhâu lêr hôis, sanv phâmv ntâuz txaix tiv zix ntơưv minhx cxưx M’nông zuôr môngl txus truô đuô zangv minhx cxưx puv pâuz.

Muôv Thix Krui (sangz lâux) tsinhr xangr cuôs sanv phâmv ntâuz txaix lo pux tuz nhuôs nhiav

Muôv H’Nghiêu nhoz jos Buôr, xar Tâm Thăngr (Chư Jut): Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam ntơưv xênhr Đăk Nông krêz uô, tuôx côngv ntơưv cxuô minhx cxưx cưr tix mas pux tuz nhuôs los six shir phangz. Tuôx côngv lêr hôis, tsi tangs kra nux grê ntơưv cêr côngz, hâur xur, tsưr ziv uô pangx ntâuz, cxuô lênhx nghês nhân tsinhv lo cơưv shuv ntâu tsưr ziv jông ntơưv đuô tix vir, uô cuz saz lul haz uô cê tuôr truô pangx ntâuz ntơưv zus minhx cxưx.

Muôv Thix Nghiêu nax hnuz trâu saz njo ntơưv chik ntul ntâuz txaix

Mỹ Hằng

1,356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.