Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đâux tư pangx 1.136 tiv nhiax trâu thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz

30/06/2022 17:28 G6T+7

Nuz 28/6, Jas cơưv chuên đêx jas tiv 4 HĐND xênhr khoar IV, ntu 2021-2026 tuôx côngv ntơưv 45/52 đaix biêuv HĐND xênhr. Jas cơưv sox seiz, pov đhâu 2 Nghis cuêt: Phênhz cxangz pênhr đâux tư phuôv tsangr uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2021-2025; Phênhz cxangz cêr hoaix pênhr têz qơưs uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tieu têz qơưs shông 2022 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐND xênhr Lưu Văn Trung has keiz zov chênhr ntơưv 2 nghis cuêt trâu phuôv tsangr ntơưv xênhr

3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr muôx tang snro pênhr 2.394 tiv nhiax. Hur ntơư, Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz đrul tangs nro pênhr yangx 1.136 tiv nhiax uô 7 jưs anr: zaiv cêr tinhx tsangx tsi muôx angr nhoz, tsêr nhoz, angr uô nox, đêx sir zôngv; cui hoaix, săp xêp, bur chir, nhoz truôx qơư chor qơư zov chênhr; phuôvtsangr uô nox uô hâuk kôngz lông, hangr jôngr truôx đrênhk… Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôl đrul tangs nro pênhr yangx 502 tiv nhiax uô 2 jưs anr: pangz đâux tưz phuôv tsangr hax tângx, cinh têr, tsôngv langx chor hênhx pluôl haz phuôv tsangr zo rzux nghêx nhiex, nuv uô truôx đrênhk. Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz muôx tangs nro pênhr yangx 755 tiv nhiax. Nghis cuêt lus phênhz cxangz cêr hoaix pênhr têz qơưs uô 3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs shông 2022 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông muôx tang snro pênhr yangx 758 tiv nhiax.

Nguyễn Hiền

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.