Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx 2.855 nênhs moz Covid-19 khu jông

23/12/2021 10:17 G12T+7

Xangv txus 18 tênhz 00’ nuz 20/12, xênhr Đăk Nông muôx 4.246 lênhx nênhs moz Covid-19; hur ntơư muôx 2,855 ca tưz jông moz; 12 ca tuôs. Câp đôs moz ntơưv xênhr Đăk Nông txix nuz 17/12/2021 txus thâuv muôx thong bor yaz zos câp 2.

Công an xar Quảng Trực (Tuy Đưc) kruôz ntuôl pêx xinhv uô trơưs chor cui đinhs thâuv cêv kuôl y têr ntơưv tsêr

Txix nuz 21/12, Đăk Nông sir zôngv 62.010 côngz văc xin Pfizer chia tênhs côngz 2 văc xin phangx Covid-19 trâu nhuôs zâu txix 12 txus hur kangz 18 shông haz tênhs cxangz nzir trâu nênhs txix 50 shông tror sâuv. Hur ntơư, muôx 58.726 côngz chia tênhs tangs nro côngz 2 trâu nhuôs zâu txix 12 txus hur kangz 18 shông tưz tênhs côngz 1. 

* Nuz 17/12, WBPX xênhr ban hanhx Công văn xur 7391 lus hâux lưv cêv kuôl trâu chor nênhs F1 tưz tênhs txâus liêux văc xin los sis tưz jông moz  Covid-19.

Mênhx pêv, chor nênhs tưz tênhs txâus liêux văc xin phangx Covid-19, hur ntơư côngz uô kangz hlo tưz lo tênhs tsơưs hlo 14 nuz haz tsi ntâu đhâu 6 hli; los sis tưz jông moz Covid-19 hur 6 hli xangv txus six hơưv lo xac đinhs zos nênhs F1 mas lo cêv kuôl y têr 7 nuz ntơưv tsêr, qơư nhoz (zos txâus điêux ciêns) haz tưx seiz njuôl đăngs jul 7 nuz txuôs nzir. 

Bảo Ngọc

1,235
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.