Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông bangx par caz lus công viên điax tsât

10/08/2022 06:19 G8T+7

UBND xênhr tưz zos Ban Cangr Công viên điax tsât Đăk Nông cênhz đrul xênhr Hà Giang, Cao Bằng haz Lạng Sơn tsov cưv cangz par caz công viên điax tsât jas Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk lo tsov cưv ntơưv xênhr Đăk Nông. Chor cangz par caz công viên điax tsât bov đamv lus kror qơư, cxiv tsang cui cach khoa hocx, jông gâux haz muôx kangz hâu.

Chor cangz hangx par caz, sanv phâmv tsuv bov đamv ntâu lus cxuô zangv haz jông gâux lus hinhx thưc

Pâuz tâu, xênhr Hà Giang muôx Cao nguên poz jêz Đồng Văn tưz tâu công nhênhx zos Công viên điax tsât tangs nro UNESCO trâu shông 2010. Xênhr Cao Bằng muôx Công viên điax tsât Non nước tâu USNESCO công nhênhx zos Công viên điax tsât tangs nro trâu hli 4/2018. Xênhr Lạng Sơn muôx Công viên điax tsât Lạng Sơn tâu cxiv tsang muôx 5 hênhx zos Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng haz Chi Lăng.

Trơưs cêr hoaix, Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 zuôr uô txix nuz 22 - 26/11/2022 ntơưv xênhr Đăk Nông đrul tuôx côngv ntơưv tangs nro chor têz qơưs cưs zos thanhx viên ntơưv Mangx lươir Công viên điax tsât tangs nro UNESCO. Nuôr zos cơ hôix chia xênhr Đăk Nông par kra, khangr kra chor ji sanv điax tsât, sanv phâmv kôngz lông đax trưng, văn hoar tiv zix txus trâu fôngx zưl kangz ntux.

Quốc Sỹ

246
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.