Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nông rơm mpơl kông viên neh ntu

10/08/2022 06:19 G8T+7

Ủy ban Bon lan n'gor jao Mbŭch kan Mât Kông viên neh ntu Dak Nong pah kan ndrel Pah kan ndrel n'gor Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn ndâk ntŭk mpơl kông viên neh ntu ta nar Rbŭn quốc tế mbơh ăp trôm yôk ŭnh dơi ndâk kan ta n'gor Dak Nong. Ăp ntŭk mpơl kông viên địa chất dơi bu dăp di ntŭk, ndâk nkra khoa học, gĕh nau uĕh măt uănh n'hanh dơi ndâk kan ân uĕh.

Ăp ntŭk mpơl ndu ndơ, drăp ndơ dơi bu ndâk kan ân di n'hanh uĕh măt uănh

Dơi bu n'kôch ân gĭt, n'gor Hà Giang gĕh Cao nguyên lŭ Ðồng Văn lĕ dơi kơp jêng Kông viên neh ntu lam ăp bri dak  UNESCO ta năm 2010. N'gor Cao Bằng gĕh Kông viên neh ntu Yôk dak dơi USNESCO kơp jêng kông viên neh ntu lam ăp bri dak ta khay 4/2018. N'gor Lạng Sơn gĕh Kông viên neh ntu Lạng Sơn dơi ndâk nkra ta 5 n'qual lah Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng n'hanh Chi Lăng.

Tĕng nau nchră, Rbŭn quốc tế mbơh ăp trôm yôk ŭnh tâ 20 dơi ndâk kan ntơm lơ 22 - 26/11/2022 ta n'gor Dak Nong lah gĕh ăp bri dak dơi kơp thành viên Mạng lưới Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO. Aơ jêng tâ gơi n'gor Dak Nong mbơh, hưn ăp ndơ têl tâm neh ntu, ndu ndơ gĕh tăm, nau way tât ta ăp bu năch quốc tế.

Quốc Sỹ

155
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.