Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông tsuv cangr shênhv cơ hôix chia phuôv tsangr cinh têr nde trux

07/07/2022 14:27 G7T+7

Lo tso chei ntơưv Thủ tướng Chính phủ, nuz keix 1/7, chor đôngx chir UVTƯ Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bôx trươngv Bôx KHĐT haz Nguyễn Hồng Diên, Bôx trươngv Bôx Công thương tưz uô hâux lưv trâu thơưx chox xênhr Đăk Nông lus kra uô trơưs Nghis cuêt xur 10-NQ/TW haz xâuk lus xur 12-NQ/TW ntơưv Bôx Tsinhz chei lus phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, đamv bov cuôr phongx, an ninh thangx tsangv Têi Nguên ntơưv xênhr Đăk Nông.

Pangz uô hâux lưv nul pâuz ntu uô nuv haz phiv liv, khâuv khuôz ntơưv Jưs anr luyện kim Trần Hồng Quân

Bôx trươngv Bôx KHĐT Nguyễn Chí Dũng ntâus gre saz chor cêt cuav cưs Đăk Nông tưz uô tâu hur ntu kror nhis đhâu. Tangz sis Đăk Nông tsinhv muôx ntâu thach thưc xưs li: đăngs jul tiz nênhs tsi tâu muôx jul, tiv zix mas făngz y têr, zor zux. Vânr đêx liên cêt thangx tsangv tsi tâu cxix cxuô haz tinhr tsât đôx lâpx.

Chia phuôv tsangr sei, nde trux, Đăk Nông tsuv cangr phênhv cxuô cơ hôix khai thac jông tiêmx năng, qơư ntang muôx jul ntơưv trôngx qơư. Făngz bô xit haz nhôm, xênhr tsuv xac đinhs mênhx pêv đuô tiêmx năng nuôr zos tsongs ntơưv Têz qơưs hos tsi zos jiêng Đăk Nông. Sâuv cơ sơv xac đinhs nuôr, Đăk Nông tsuv cangr shênhv cơ hôix, pangz mangx ntơưv chor bôx, nganhx Trung ương chia sir jul phuôv tsangr făngz nuôr.

Bí thư Xênhr wiv, Thơưx Pangz ĐBQH xênhr Đăk Nông Ngô Thanh Danh has khor kho, uô trơưs Nghis cuêt xur 10 lus Xâuk lus xur 12 ntơưv Bôx Tsinhz chei tưz muôx hlôngr txangr hênhr yangx hur phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx ntơưv Đăk Nông. Chor chiv tiêu cinh têr phuôv tsangr trơưs nax shông. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv iz trux tâu jông đuô. Tsâts tưs an ninh tsôngv langx ntơưv trôngx qơư tsinhr khor kho.

Txus shông 2025, Đăk Nông cuêt tâm sir jul cuôs tâu xênhr trung binhx khar ntơưv Têi Nguên. Chia uô tâu grei nuôr, iz făngz sir jul ntơưv Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv, Đăk Nông los six tol zov chênhr, pangz mangx ntâu ntơưv chor bôx, nganhx Trung ương. Lus făngz Đăk Nông cam cêt sir jul uô jông, jông đuô haz chor chiv tiêu cinh têr, bov đamv an sinh tsôngv langx sâuv thangx tsangv.

Nguyễn Lương

258
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.