Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong ndăn dŏng ndơ gĕh gơi hao nau wăng sa ngăch

07/07/2022 14:27 G7T+7

Dơi Thủ tướng Chính phủ jao nau pah kan, mhau lơ 1/7, ăp wa Ủy viên Trung ương Ðảng: Nguyễn Chí Dũng, Kô ruanh Bộ Kế hoạch Ðầu tư n'hanh Nguyễn Hồng Diên, Kô ruanh Bộ Công thương lĕ pah kan ma kô ruănh ndjôt bôk n'gor Dak Nong gơi ndâk nau pah kan tĕng Nau n'hêl mrô 10-NQ/TW n'hanh Nau dŭt bơh nau kan mrô 12 NQ/TW bơh Bộ Chính trị tâm nau kan hao nau wăng sa, bri bon, đăp mpăn bri dak, uĕh lăng nau rêh ta mpeh Tây Nguyên tâm n'gor Dak Nong.

Phung tât pah kan uănh ôp nau jêr jŏk, nau văk khan ta Ndơ kan luyện kim Trần Hồng Quân

Kô ruanh Bộ Kế hoạch Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng r'nê ăp ntil nô nau Dak Nong dơi gĕh pah kan ta ăp năm lĕ lăn. Khă nĕ, Dak Nong hôm e gĕh âk nau rlong jêr: bu nuyh pah kan mô hŏ lăng blau, tâm nĕ gĕh nau kan y tế, ntĭm sơm. Nau kan tâm r'nglăp mpeh mô tâm ban n'hanh e hŏ dơi pah kan êng.

Gơi hao dăng nau kan, ngăch tâm nau kan, Dak Nong ndăn dŏng ăp ndơ gĕh, dŏng uĕh ndơ gĕh, nau uĕh tâm n'gor. Lah nau kan nkra bô xít n'hanh luyện kim, n'gor trĕng nê nê ndơ gĕh aơ kơp jêng lah ndơ gĕh ndrel tâm Bri dak n'hanh mô dơi kơp êng ndơ gĕh aơ lah ndơ gĕh êng tâm n'gor Dak Nong. Tă bơh uănh kơp nau aơ, Dak Nong ndăn nau uĕh, nau sâm kơl bơh ăp bộ, n'gâng kan Trung ương gơi hao dăng ntil nau kan aơ.

Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Phung kan Ðại biểu Quốc hội Ngô Thanh Danh n'kôch tay, pah kan Nau n'hêl mrô 10 n'hanh Nau dŭt bơh nau kan mrô 12 bơh Bộ Chính trị lĕ bư gĕh nau plăch r'gâl tâm nau wăng sa, bri bon ta Dak Nong. Ăp ntil nau kan wăng sa dơi hao tĕng ăp năm. Nau rêh bu nuyh bon lan tâm lam n'gor rlau nar rlau hao. Nô nau đăp mpăn nau rêh tâm bri bon dơi mât uĕh lăng.

Tât năm 2025, Dak Nong nsrôih pah kan gơi jêng du n'gor trung bình khá ta mpeh Tây Nguyên. Gơi dơi kan nau aơ, bơh đah nau nsrôih bơh Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan, Dak Nong dăn gĕh nau trĕng, sâm kơl bơh ăp bộ, n'gâng kan Trung ương. N'gor Dak Nong rbuăn pah kan uĕh n'hanh uĕh tay ăp ntil nau kan hao nau wăng sa, mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan tâm n'gor.

Nguyễn Lương

257
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.