Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil cxangz nde grê kôngz lông uô trơưs công nghês cao

20/04/2022 16:48 G4T+7

Đăk Mil tưz ban hanhx Nghis cuêt lus cxiz chênhr phuôv tsangr kôngz uô trơưs công nghês cao cênhz chêr biênr haz cxiz chênhr xuât khâuv kôngz lông tsinhv ntơưv trôngx qơư ntu 2021-2025. Txix ntơư, cxuô cxênhx wiv đảng, chinhr cuênx, đoanx thêv hênhx tsinhr zov chênhr kra uô trơưs ntâu chuv trương, chinhr sach, tsưr ziv chia phuôv tsangr truôx đrênhk.

Cênhz ntơư, pêx xinhv tưz sir jul đâux tư hlôngr chor nôngz kuz năng suât, tsât lươngs tsi jông trâu chor nôngz yaz huv trâu đêx angr, phuôz chuô… chia muôx năng suât, tsât lươngs ntâu đuô; uô trơưs công nghês, cir thuôx, tiêu chuânv jông trâu uô kôngz lông xưs li VietGap haz hưr cơ, Oganic. Nhis nuôr, Đăk Mil tưz muôx 13 sanv phâmv kôngz lông lo công nhênhx OCOP 3-4 uz kuz; ziv nuz ziv lo krêz đangr haz cxangz nde grê, cxơưz kangz chor ntơưr sâu bê, thương hiêus xưs li caax phê, sầu riêng, xoài ntơưv trôngx qơư... Cênhz đrul chor angr sâuv 1 ha chok siz shơư lo 350-400 chơưx nhiax/shông. Muux tiêu txus 2025, grê sanv xuât kôngz lông uô trơưs công nghês cao ntơưv Đăk Mil txir txix 30-35% so li tangs nro sanv xuât kôngz lông tangs nro hênhx, cxangz 19% so li nhis nuôr.

Ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz Đăk Mil tưz sanv xuât cax phê trơưs făngz tsât lươngs jông

Nênhs kôngz Đăk Mil tu xoài trơưs făngz hưr cơ haz sir jul cxangz nde thương hiêus

Sầu riêng zos ntông nox txir muôx jul ntơưv hênhx Đăk Mil tưz lo Cux Sơv hưr chir tuês Việt Nam khơưs ntơưr sâu bê

Chor sanv phâmv lo OCOP tưz cxangz nde lo grê, pangz mangx phuôv tsangr cinh têr, cxangz cui mô sanv xuât haz sâu nhiax

Nênhs kôngz jos Tây Sơn, xar Long Sơn (Đăk Mil) phuôv tsangr jông zangv txir lưs muôv cangz tơưr njuôz

Mai Anh

1,262
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.