Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chinhr sach siz pangz phap lir truô nênhs pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs

23/09/2016 10:16 G9T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv nhiar nhis ban hanhx chinhr sach siz pangz phap lir (SPPL) truô nênhs pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs, jêx jos txov nhêv tiv zix ntu 2016 - 2020 haz siz pangz hâux lưv uô plâuz ntul phiv liv haz tiv zix.

Chinhr sach tsinhv siz pangz kruôz ntuôl SPPL zos lus Viêtx, lus minhx cxưx sâuv ntang suôz xar

Trơưs ntơư, hoatx đôngs siz pangz zos: Siz pangz uô hâux lưv uô plâuz ntul tur tungs phiv liv los sis tiv zix (xăc đinhs trơưs chox kra ntơưv Bôx Tư phap); Siz pangz hocx phir truô viên tsưc ntơưv Trung tâm SPPL têz qơưs ntơưv trôngx qơư muôx hênhx, xar pluôs, txov nhêv muôx điêux ciêns môngs côngv khoar cơưv nghêx luôx sư đrul cam cêt tror lus uô nuv tsơưs hlo 20 shông uô kangz cơưv tangs; Truênx thông lus SPPL ntơưv chor trôngx qơư pluôs, jêx jos phiv liv tiv zix. Cuêt tinhv muôx nux grê txix hnuz 22/9/2016.

Mẫn Doanh

1,161
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.