Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bov đamv cxix cxuô hâur pâuk ntơưr pangz cưs kra ntơưr, shuv xinhz

10/08/2022 06:18 G8T+7

UBND txênhr tưz muôx công văn cuôs cxiz chênhr hâux lưv yangz xur, kruôz ntuôl lus janh mux hâur pâuk ntơưr sir zôngv hur chor cơ sơv zor zux phôv thông haz khu tinhx tsangx thangv kra ntơưr seiz cơưv nzir cxuv chei cui đinhs.

Cxiz chênhr cxênhz seiz, cxênhz yuôx thix trươngx trâu chor hangx hâur pâuk ntơưr, xuât banv phâmv, chuôz zênhx cơưv ntơưr tsi bov đamv tsât lươngs haz hâur pâuk ntơưr ntâus lâus…

Sơv GD-ĐT, UBND chor hênhx, đrôngl tơư kra cxuô đơn vix trưx thuôx yangz thôngz haz lu ntơưr công khai lus chor hâur pâuk ntơưr lơp 1, 2, 3, 6, 7, 10 tưz tâu xair sir zôngv hur cơ sơv zor zux phôv thông, shông cơưv 2022-2023.

Chor cơ sơv zor zux has, kruôz ntuôl txus cxuô lênhx canr bôx cangr cưs kra ntơưr haz shuv xinhz lus khơưs, cangr, tsi sâu, ver chia hâur pâuk ntơưr tâu sir zôngv trâu chor shông txuôl nzir Cơ sơơv zor zux bur chir pênhr huv chia zuôr hâur pâuk ntơưr trâu thư viêns ntơưv tsêr ntơưr, tsov cưv chia shuv xinhz kêr hâur pâuk ntơưr chia cơưv shuv; kruôz hu shuv xinhz puz, pangz hâur pâuk ntơưr kuz trâu thư viêns chia shuv xinhz chor lơp cơưv uô kangz tror tâu kêr haz sir zôngv.

Công ti côv phênhx Ntơưr haz Thiêt bis tsêr cơưv Đăk Nông cênhz đrul chor Tsêr xuât banv muôx hâur pâuk ntơưr tâu xair chia cung ưngr cxix cxuô hâur pâuk ntơưr trơưs nhu câux ntơưv cưs kra, shuv xinhz; jangv tinhx tsangx tsi txâus hâur pâuk ntơưr haz chuôz zênhx cơưv với các Nhà xuất bản có SGK được lựa chọn để cung ứng đầy đủ SGK theo nhu cầu của giáo viên, học sinh; tránh tình trạng thiếu SGK và dụng cụ học tập trên địa bàn tỉnh.

Phan Tân

845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.