Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðăk Nông krêz jas cao điêmv trânr ap nênhs cxuv kangz shông

17/11/2022 10:15 G11T+7

Tangs cil 15/11, Công an xênhr Đăk Nông tsov cưv Lêr krêz jas cao điêmv tânr công, trânr ap cxuô zangv nênhs cxuv, bov đamv an ninh tsơx tưs (ANTT) jas Tsaz Nguên đanr Mir shông 2023.

Jas nuôr grul ntêr txix nuz 15/11/2022 txus nuz 5/2/2023. Hur nôngz nhôngl nuôr, lưx lươngs công an tangs nro xênhr zor tox tsongs lưx lươngs, yêz, uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv nghiêx vus chia đâur tranh, trânr ap muôx kangz hâu cxuô zangv nênhs fêv.

Hur nôngz nhôngl nuôr, iz făngz chor hoax đôngx uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Nguên đanr tsênhv muôx World Cup 2022 haz Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20.

Lưx lươngs Công an xênhr Đăk Nông jiêur hanhx, hêv ntơưv ntâu ntu cêr sâuv thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa

Viv li, lưx lươngs công an tangs nro xênh zuôr tox tsongs tânr công, sir jul trânr ap cxuô zangv nênhs cxuv, bov đamv chor hoax đôngx uô tâu an toanx.

Kra chai ntơưv Lêr, Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐND xênhr Lưu Văn Trung has, nuôr zos jas cao điêmv muôx grê tsinhz chai zov chênhr. Mux tiêu saz hlo zos bov đamv an ninh, an toanx trâu Pêx xinhv đha Tsaz, tos Tsaz Mir shông 2023; por vêv an toanx Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20.

Zos li, Công an xênhr Đăk Nông tsuv chênhr phangx nor pâuz, phênhz, nhangx xangv huv tinhx hinhx, tox tsongs tham mưu, tơư kra zaiv cêr jông ch­or đăngs nuv muôx tơưv lus ANTT, tsi chia bix đôngx, bât ngơx, tsi chia muôx tinhx hinhx “qơư cuz” lus ANTT.

Thanh Bình

366
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.