Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntâu hoatx đôngx lov jêv tol Tsaz Trung thu
 • 14/09/2016 15:02
 • Jas Tsaz Trung thu shông 2016, chor sowv, ban, nganhx, đoanx thêv, sâuv thangx... tsangv xênhr tưz uô nntâu hoagtx đôngx lov jêv uô si, puz nux, khơưs hocx bôngv truô chor nhuôs thiêur nhi.
 • Kruôz ntuôl cêr chai lul cangr, por vêv đriv ntơưv xar Đăk Buk So
 • 14/09/2016 15:10
 • Hnuz 9/9, Ban Tơư kra phênhz đriv cxul ndix (PĐCN) xênhr đrul WBPX xar Đăk Buk So (Tui Đưc) haz Đônx biên phongx Tui Đưc tsov cưv kruôz ntuôl, kra chai phar luôx lul cangr, por vêv đriv cênhz chor nôis dung: Cuan điêmv ntơư Đangv haz Têz qơưs lul por vêv đriv têz qơưs; Chai Đriv têz qơưs shông 2003; Nghis đinhs sur 169 hnuz 12/11/2013 ntơưv Chinhr phuv cui đinhs xưv phatx hanhx chinhr hur fangz cangr, por vêv đriv têz qơưs; Cêt cuav hâux lưv PĐCN đriv Viêtx Nam – Campuchia…
 • Tsuv tinhx UBPX xênhr uô nuv truô Hôix Nênhs kôngz xênhr
 • 08/09/2016 09:51
 • Hnuz 6/9, đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr tưz uô nuv truô tox thêv Ban Thươngx vus Hôix Nênhs kôngz (HNK) xênhr haz tsinhr tinhv cuôs, cxuô cxênhx HNK tsuv tox tsongs muôz chor phong tsox, hoatx đôngx môngl txus qơư, muôx nux grê, khu hlôngr tinhx tsangs hanhx chinhr hoar, tsi môngl txus cơ sơv.
 • Ntâu hoatx đôngs cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz
 • 01/09/2016 15:05
 • cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz 2016 – 2017, ntâu hoatx đôngs an sinh xar hôis lo cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv tsov cưv, pangz chor cưr shuv xinhz, tsôngv box nênhs tsơưs, chuôz zis txov nhêv sâuv thangx tsangv xênhr hlang đhâu txov nhêv, muôx nzir đangs jul chia ndi trux uô nênhx.
<< <  82  83  84  85  86  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.