Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðăk D’rông uô tar cxiv tsang jêx jos yaz
 • 07/04/2022 09:06
 • Xar Ðăk D'rông (Cư Jut) muôx angr tưx nhiên 6.031,39 ha, 3.583 tsêr đrul 14.940 lênhx nênhs, 16 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê ntơưv 19 jos; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 85%. Uô kangz 10 shông kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz cư banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar xưs li môi trươngx, cêr môngl lus, tsêr pluôl, zor zux, y têr…
 • Đăk Nông til môngl txus uô tar hax tângx cêr môngl lus
 • 31/03/2022 14:02
 • Cêt câur hax tângx has tsongs haz cêt câur hax tângx cêr môngl lus has jiêng zos iz hur ntu đôx phar chiênr lưax, muôx jul, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx lo Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 chuôz kra. Nghis cuêt 07-NQ-TU nuz 19/8/2021 ntơưv Xênhr wiv chuôz kra hâux lưv, hur ntu 2020-2025, xênhr zuôr đâux tư luôv cxeik, luôv mozz nhex muôx li 380 km cêr, cxangz nde chor cêr luôv cxeik, mox nhex cêr tangs nro xênhr txix 65% nde 73%.
 • Pangz hlôngr txangr nghêx trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 31/03/2022 14:04
 • Bôx Tài chính kror nhis ban hanhx Thông tư 15/2022/TT-BTC cui đinhs cangr haz sir zôngv cinh phir sưs nghiex uô Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs Phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021 txus shông 2025.
 • Luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv nuz ziv hlôngr yaz
 • 24/03/2022 11:01
 • Nuz 23/3/1975 sâu ndu iz xưv cxênhx lus đruôl lux yangx ntơưv jass ntâus tsangv zaiv phongr thix xar Gia Nghĩa, xênhr Quảng Đức (Đăk Nông nuz nuôr), uô qơư ndu zov chênhr hur chiênr jix Têi Nguên haz txuôl nzir zos jas tôngv tiênr công sơưr ntâus tsaz shông 1975, saz hlo zos chiênr jix Hồ Chí Minh lus đruôl, zaiv phongr tangs nro făngz Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs 30/4/1975.
 • Tuy Đưc haz Đăk Glong zos hênhx pluôl
 • 24/03/2022 11:04
 • Phó Thủ tướng Thươngx trưx Phạm Bình Minh kror nhis cul bê Cuêt tinhv xur 353/QĐ-TTg nuz 15/3/2022 lus sâu ntâuz ntơưr 74 hênhx pluôl thuôx 26 xênhr, 54 xar txov nhev tiv zix thangx tsangv bair ngang, lơưr ntul har txưr haz por trôngz har txưr thuôx 12 xênhr ntu 2021 – 2025; hur ntơư muôx hênhx Tuy Đưc haz hênhx Đăk Glong ntơưv Đăk Nông.
 • Đăk Song uô iz tuôv cxix chor jaiv phap txu pluôl
 • 17/03/2022 14:09
 • Shông 2015, tangs nro hênhx Ðăk Song muôx 2.806 chuôz zis pluôl, txir 15% tangs nro tiz nênhs. Shông 2020, tiv lêx chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 6,11%. Chia pangz chor chuôz zis tsinhv txov nhev hlang đhâu pluôl, hênhx Ðăk Song uô ntâu jaiv phap chia phat hui đăngs jul tangs nro ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei.
 • Đăk N’Drot uô tar chor chiv tiêu cxiv tsang jêx jos yaz
 • 10/03/2022 11:01
 • Xar Đăk N’Drot (Đăk Mil) muôx angr tưx nhiên zos 4.750,68 ha; 1.750 tsêr, 8.450 lênhx nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li M’nông, Chu, Zir, Langl… muôx 65%. 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), xar Đăk N’Drot tưz hu grul cxuô đăngs jul, siz shơư ntâu tsangz cxênhx, jưs anr, pênhr đâux tư cơ sơv hax tângx, phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx.
 • Kruôz hu Tsaz chok ntông jas shông yaz Tsur shông
 • 03/03/2022 09:14
 • Nuz 28/2, UBND xênhr tsov cưv kruôz hu Tsaz chok ntông jas shông yaz Tsur shông 2022 haz uô trơưs Hli Thanh niên shông 2022. Thơưx chox UBND xênhr kruôz hu tangs nro canr bôx, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx haz tiv zix zos chor đoanx viên thanh niên trâu saz chok, tu haz por vêv ntông njuôz. Mux tiêu zos “vur njuôz” chor khuân viên công sơv, tsêr cơưv, cêr đrôngl haz qơư công côngx ntơưv Gia Nghĩa has jiêng, tangs nro xênhr has tsongs.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.