Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông yangv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1
 • 28/04/2022 11:55
 • Nhênhx lus chơư Bôx Tư lênhs Haiv cuân, txix nuz 22/4 txus nuz 4/5, Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông zos đôngx chir Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuên zor Xênhr uô Thơưx pangz tưz yangv, khơưs nux, đênhr saz tuz trok, pêx xinhv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1, hur Pangz côngz txux xur trong 05 – 2022.
 • Tsov cưv kruôz hu Nuz hôix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz”
 • 28/04/2022 11:55
 • Nuz 22/4, đôngx chir Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông chox kra chuov uô haux lưv trâu chor sơv, nganhx, đơn vix cil txus chia pov đhâu cêr hoaix tsov cưv Lêx kruôz hu Nuz hoix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz” jas yagz đuô zus Lâul Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) haz tsov cưv chok ntông shông 2022.
 • Bov đamv tsâx tưx, an toanx zos thông jas su Lêr 30/4-1/5
 • 28/04/2022 11:54
 • Thủ tướng Chính phủ tưz muôx Công điện lus hâux lưv pangz mangx nhu câux môngl lus ntơưv Pêx xinhv haz bov đamv tsâx tưx, an toanx zos thong hur ja su Lêr 30/4 haz 1/5/2022 nuz 30/4 txus tangs nuz 3/5/2022).
 • Cxangz 9 xar lo huv jêx jos yaz
 • 20/04/2022 16:50
 • Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông Hồ Văn Mười kror nhis sâu bê Cuêt tinhv công nhênhx 9 xar lo huv jêx jos yaz shông 2021.
 • Đăk Mil cxangz nde grê kôngz lông uô trơưs công nghês cao
 • 20/04/2022 16:48
 • Đăk Mil tưz ban hanhx Nghis cuêt lus cxiz chênhr phuôv tsangr kôngz uô trơưs công nghês cao cênhz chêr biênr haz cxiz chênhr xuât khâuv kôngz lông tsinhv ntơưv trôngx qơư ntu 2021-2025. Txix ntơư, cxuô cxênhx wiv đảng, chinhr cuênx, đoanx thêv hênhx tsinhr zov chênhr kra uô trơưs ntâu chuv trương, chinhr sach, tsưr ziv chia phuôv tsangr truôx đrênhk.
 • Nuz 20/12/1960 zos Nuz yangz đuô cxiv tsang Đảng bôx xênhr Đăk Nông
 • 20/04/2022 16:50
 • Ntơưv Hôix nghis Ban Tsât hanhx Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv 7, khoar XII uô trâu nuz 15/4, Ban tsât hanhx Đảng bôx xênhr tưz siz thangv, muôx ndâux lus lus xac đinhs nuz cxiv tsang Đảng bôx xênhr Đăk Nông. Sâuv cơ sơv xac đinhs 4 xưv cxênhx lus đruôl, Ban tsât hanhx Đảng bôx xênhr tưz tsang têk, thôngx zênhv zuôr nuz 20/12/1960 zos nuz yangz đuô cxiv tsang Đảng côx xênhr Đăk Nông.
 • Phat hanhx 2 tơx lus đruôl M’nông
 • 14/04/2022 10:12
 • Oz tơx ntơưr “Lus đruôl M’nông” ntơưv jav Bùi Minh Vũ zos NXB Văn hoar Minhx cxưx phat hanhx đrul ntâu jăngx lus đruôl jông. Iz jăngx lus đruôl muôx chor iêur tôr tsi tsinhz tas tangz sis hur ntơư muôx kror tsinhz tas, has txus kror siz ntâus, siz nzuz hur luz nênhx chiax nhoz, hur sinh hoax haz hur uô nox uô hâuk; zos luz ar tsov kangz ntux khư, tiz nênhs hur kangz ntux ntơưv nênhs M’nông thâuv nzur…
 • Krông Nô cxiv tsang Ðảng hur saz muôx jul
 • 14/04/2022 10:11
 • Uô trơưs Nghis cuêt Trung ương 4 (khoar XII) ntơưv Đảng, nôngz nhôngl đhâu, Đảng bôx hênhx Krông Nô txuôl nzir sir jul cxiv tsang Đảng hur saz, muôx jul, uô jông chox kra, đăngs jul chiênr đâur ntơưv chor tsov cưv cơ sơv đảng haz đảng viên. Cênhz đrul tuôr truôx đrênhk an ninh tsinhz chei, bov đamv tsâts tưx an toanx tsôngv langx, hênhx tsinhv phat hui jông vai tsox tox hơx đăngs jul pơưk côngv saz tangs pêx xinhv ntơưv Mâts trânx Têz qơư haz chor tsov cưv tsinhz chei-tsôngv langx chia phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sei haz truôx đrênhk.
 • Hôix Bor tangs têz qơưs 2022
 • 14/04/2022 10:13
 • Txix nuz 13 txus 15/4, Hôix Bor tangs têz qơưs 2022 zos Hôix Tsêr bor Việt Nam haz UBND đrôngl Hà Nội chox kra cênhz đrul Ban Tuên zor Trung ương, Bôx Thông tin haz Tuênx thong, Bôx Văn hoar- thêv thos haz Du lix lo tsov cưv ntơưv Bov tangx Hà Nội.
 • Cinh têr - tsôngv langx Đăk Nông hlôngr yaz
 • 07/04/2022 09:12
 • Hur cuir I, tinhx hinhx cinh têr-tsôngv langx, cuôr phongx an ninh ntơưv xênhr cơ banv truôx haz lo iz cxa cêt cuôv jông. Iz cxa nganhx, făngz muôx keiz cxangz nde saz so li đrul six xưs li: sanv xuât công nghiex, thương maix-jix vus, vâns taiv, thu-chi ngân sach têz qơưs, phuôv tsangr joanh nghiex.
 • Rực rỡ săc maux văn hoar cxuô minhx cxưx Việt Nam
 • 07/04/2022 09:11
 • Txix nuz 1/4 - 3/5/2022, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) zuôr muôx chor hoax đôngx hli 4 đrul chuv đêx “Rực rỡ săc maux văn hoar cxuô minhx cxưx Việt Nam”, uô trơưs, yangx côngz Nuz Văn hoar cxuô minhx cxưx Việt Nam (19/4), đhâu ntơư khangr kra văn hoar, phong tux tox cuanr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx ntơưv “Luz tsêr tsongs” ntơưv côngx đôngx 54 minhx cxưx Việt Nam.
 • Ðăk D’rông uô tar cxiv tsang jêx jos yaz
 • 07/04/2022 09:06
 • Xar Ðăk D'rông (Cư Jut) muôx angr tưx nhiên 6.031,39 ha, 3.583 tsêr đrul 14.940 lênhx nênhs, 16 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê ntơưv 19 jos; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 85%. Uô kangz 10 shông kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz cư banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar xưs li môi trươngx, cêr môngl lus, tsêr pluôl, zor zux, y têr…
 • Đăk Nông til môngl txus uô tar hax tângx cêr môngl lus
 • 31/03/2022 14:02
 • Cêt câur hax tângx has tsongs haz cêt câur hax tângx cêr môngl lus has jiêng zos iz hur ntu đôx phar chiênr lưax, muôx jul, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx lo Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 chuôz kra. Nghis cuêt 07-NQ-TU nuz 19/8/2021 ntơưv Xênhr wiv chuôz kra hâux lưv, hur ntu 2020-2025, xênhr zuôr đâux tư luôv cxeik, luôv mozz nhex muôx li 380 km cêr, cxangz nde chor cêr luôv cxeik, mox nhex cêr tangs nro xênhr txix 65% nde 73%.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.