Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Nông tâu phong tăngs haz trui tăngs 15 Nghêx nhân Tiz nênhs, Nghêx nhân ưu tur
 • 20/10/2022 08:00
 • Trơưs Cuêt tinhv sur 1020/QĐ-CTN, nuz 9/9/2022 ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs, tangs nro têz qơưs muôx 64 car nhênhs tâu phong tăngs côngz bê yangx công Têz qơưs “Nghêx nhân Tiz nênhs” (NNND) tưz muôx ntâu pangz mangx jông hlo hur tuôr tsês haz phat hui ji sanv văn hoar phi vâts thêv ntơưv minhx cxưx. Xênhr Đăk Nông muôx 2 NNND zos Nghêx nhân ưu tur (NNƯT) Điểu Nơi (Bơ Pôl), xar Đăk R’tih (Tuy Đưc), đrul nghês thuôx trinhx jiênr jân jan, tri thưc jân jan haz lus văn jân jan; NNƯT Thị Bơh, xar Quảng Trực (Tuy Đưc), đrul nghês thuôx trinhx jiênr jân jan.
 • Hôix nghis Trung ương 6 (khoar XIII)
 • 06/10/2022 21:40
 • Tangs cil 3/10 ntơưv Hà Nội, Hôix nghis jas tiv 6 Ban Tsât hanhx Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoar XIII krêz uô hâux lưv.
 • Tuânx lêr uô trơưs cơưv shuv iz siv shông 2022
 • 06/10/2022 21:40
 • Tuânx lêr uô trơưs cơưv shuv iz siv shông 2022 uô txix nuz 1-7/10, đrul chuv đêx “Cxiz chênhr hlôngr pâur xur pangz mangx trâu cơưv shuv iz siv uô kangz jas cangz moz Covid-19”.
 • Sănr sangx chia txaik phuôv tsangr thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx
 • 22/09/2022 17:58
 • Chính phủ kror nhis ban hanhx Nghis đinhs 28/NĐ-CP lus chinhr sach njênhk zôngv ưu đair phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz, ntu 2021-2030. Nhis nuôr, Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Tsôngv langx (NHCSXH) xênhr tangz tov tox tsongs cxiz chênhr chia jaiv ngân pênhr hur nôngz nhôngl nzur hlo.
 • Bình Phước haz Đăk Nông thôngx zênhv ntâu nôix jung uô cao tôc
 • 22/09/2022 17:59
 • Nuz keix 19/9, ntơưv đrôngl Gia Nghĩa, UBND 2 xênhr Bình Phước haz Đăk Nông tưz tsov cưv chuôv uô hâux lưv chia siz thangv, thôngx zênhv chor nôix jung cil txus Jưs anr đâux tư cxiv tsang cao tôc Kâuv-Kangz têz făngz nuz pôngz, ntu Gia Nghĩa (Đăk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước).
 • Sâu bê hơx tac công viên đias tsât tangs nro
 • 14/09/2022 09:26
 • Hur khuôn khôv jas uô hâux lưv, côngv Jas cơưv điêux phôir viên Mangx lươir công viên đias tsât (CVĐC) tangs nro thangx tsangv Châu Á - Thái Bình Dương jas tiv 7 tâu tsov cưv ntơưv Thái Lan, Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Đăk Nông haz Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Maros Pangkep (Indonesia) tưz sâu bê Biên banv siz thangv hơx tac, ntu 2022-2027 ntơưv 2 CVĐC.
 • Đăk Nông jông saz tol txaik Qix siz lưr ntơưv Thủ tướng Chính phủ
 • 31/08/2022 16:56
 • Nuz 26/8, ntơưv đrôngl Quy Nhơn, txênhr Bình Định, yangx chei ntơưv Thủ tướng Chính phủ, Thươngx tươngr Trần Quốc Tỏ, Wiv viên T.Ư Đảng, Thưr trương Bôx Công an, thanhx viên Hôix đôngx Siz lưr – Kruôs thươngv Trung ương tưz khơưs Qix siz lưr ntơưv Chính phủ shông 2021 trâu xênhr Đăk Nông.
 • Chênhr phangx bangx trâu shông cơưv yaz
 • 23/08/2022 21:04
 • Shông 2022-2023, tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 368 cơ sơv zor zux. Hur ntơư, zor zux mâmx non 126 tsêr; cxênhx I muôx 121 tsêr; cxênhx II muôx 79 tsêr; cxênhx III muôx 32 tsêr; 10 cơ sơv zor zux trưx thuôx, đrul yangx 175.000 shuv xinhz. Tangs nro xênhr muôx 10.284 canr bôx cangr, cưs kra ntơưr haz nhân viên.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.