Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Njênhx jông đrul saz njênhk ntơưv Pêx xinhv

18/08/2022 21:35 G8T+7

Txuôl njir phat huy truênx thôngr anh hungx, côngv saz, nôngz nhôngl đhâu chor canr bôx, chiênr sir (CBCS) Công an xênhr Đăk Nông tsinhr sir jul cxiv tsang lưx lươngs ziv nuz ziv hur saz, muôx jul.

Lưx lươngs công an tangs nro tưz tham mưu cxênhx wiv, chinhr cuênx cxuô cxênhx haz cênhz đrăngx đrênhk đrul cxuô ban, nganhx, đoanx thêv hu grul đăngs jul ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei haz tangs pêx xinhv hur hâux lưv bov đamv an ninh tsinhz chei; đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv, tuôr truôx đrênhk tsơx tưs, an toanx tsôngv langx. Công an xênhr tsinhr chênhr phangx cxiv tsang, kra ntâu phương anr por vêv tinhv zix an toanx chor mux tiêu, công trinhx zov chênhr, chor xưv cxênhx tsinhz chei lux ntơưv têz qơưs, ntơưv xênhr. Chor lưx lươngs hur lưx lươngs công an kra iz tuôv cxix cxuô biêns phap chia huv six puv pâuz, đâur tranh tangr, uô thât baix âm mưu, hoax đôngx cxênhv phar ntơưv chor thêr lưx thux đix; uô trơưs chor tsưr ziv bov đamv an ninh nôix bôx, an ninh văn hoar saz xangr, an ninh xur mông-truênx thông, an ninh tsôngv langx…

CBCS Công an xênhr saz ntêr pangz mangx Pêx xinhv, pangz mangx trâu sưs nghiex cxiv tsang haz phat triênv cinh têr, tsôngv langx ntơưv trôngx qơư

CBCS Công an xênh zov chênhr kruôz ntuôl chor chuv trương ntơưv Ðảng, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs txus Pêx xinhv

Bâuv chor tsưr ziv nghiex vus, Công an xênhr chênhr mangx ntêk nênhs nhias yêz mair tsir sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Glong

CBCS Công an xênhr khơưs thiv chuôz tangv trâu pêx xinhv mangl nhias

Công an xênhr Ðăk Nông ntâu jas nhênhx tâu ntơưr uô tsâus ntơưv pêx xinhv

H' Mai

346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.