Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang thêr tsâns biên phongx tangs pêx xinhv truôx đrênhk

22/06/2022 17:38 G6T+7

Uô trơưs Chiv thix xur 01/CT-TTg ntơưv Thủ tướng Chính phủ lus tsov cưv phong tsox "Tangs pêx xinhv côngv por vêv tsưr cangr têz qơưs, an ninh đriv têz qơưs hur tinhx hinhx yaz", Bôx Chiv hui Bôx đôix Biên phongx xênhr tưz has kra Wiv ban pêx xinhv xênhr kra uô tuz đangr chor mô hinhx, phong tsox hur tangs nro xênhr.

Bôx đôix biên phongx kruôz ntuôl pêx xinhv jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) por vêv cêr, ndix đriv

Mênhx pêv, ntơưv 7 xar đriv hur xênhr tưz cxiv tsang tâu 73 tuv/556 thanhx viên côngv tưx cangr an ninh tsâtx tưs jêx jos; 27 tox thêv, 568 chuôz zis, 414 car nhênhs côngv tưx cangr 80 Km cêr đriv; 7 tox thêv, 476 chuôz zis, 201 car nhênhs côngv tưx cangr 61 ndix, đriv têz qơưs. Shông 2021, lưx lươngs Bôx đôix Biên phongx, chor tuv tưx cangr cêr đriv ndix đriv cênhz đrul chor lưx lươngs haz Pêx xinhv sâuv thangx tsangv ndi seiz por vêv đriv, luôx đo ndix đriv tâu 140 tuv/420 lênhx nênhs.

Pêx xinhv xar Thuận Hà (Đăk Song) cênhz đrul canr bôx chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk Tiên ndi seiz por vêv đriv

Kror tsov cưv Pêx xinhv côngv por vêv an ninh đriv têz qơưs tưz pangz mangx cxiv tsang haz cungv côr thêr tsâns biên phongx tangs pêx xinhv muôx jul, phat hui tâu đăngs jul uô cê hur hâux lưv cangr, por vêv, tuôr truôx đrênhk tsưr cangr an ninh đriv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr.

Bôx đôix biên phongx đônx Đăk M'Bai siz thangv pâuz tinhx hinhx đriv trâu thanhx viên tuv tưx cangr cêr đriv xar Đăk Lao (Đăk Mil)

Phan Tân

239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.