Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang thêr tsâns an ninh cơ sơv truôx đrênhk

05/05/2022 14:52 G5T+7

Phong tsox tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs lo Công an xênhr kra tangs nro cxuô făngz, tuz đangr, hu grul đăngs jul ntơưv Pêx xinhv hur hâux lưv tuôr truôx đrênhk an ninh têz qơưs, bov đamv an ninh tsơx tưs sâuv thangx tsangv.

Công an cxuô đơn vix, trongx qơư uô jông hâux lưv pâuz tinhx hinhx, has kra cxênhx wiv, chinhr cuênx tơư kra chor ban, nganhx, đoanx thêv cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, cxiv tsang lưx lươngs tưx cangr cơ sơv, zov chêhr hâux lưv kruôz ntuôl đrul ntâu nôix jung.

Công an xar Đăk Hòa (Đăk Song) haz tuv an ninh pêx xinhv môngl txus tsêr kruôz ntuôl pêx xinhv pâuz mênhx chor tsưr ziv ntơưv nênhs cxuv

Txix hâur shông 2021 txus nuôr, lưx lươngs công an xênhr trưx tiêp môngl txus 3.519 luz tsêr kruôz ntuôl, kruôz hu zos nux trak fov, yuôx tơưk chik, phangx cuz nhiaz, chơưv cuz nhiaz, phangx tangr cangz moz Covid-19… Hâux lưv cxiv tsang, krêz đangr mô hinhx, điênv hinhx tiên tiênr, mô hinhx kruôz ntuôl txơưx uô muôx kangz hâu. Txus nuôr, công an xênhr, chor hênhx, đrôngl cungv côr, ciêns toanx 225 tuv tưx cangr; 689 tuv an ninh pêx xinhv; 646 tuv hoax jaiv; 45 tuv pêx xinhv phangx;…  

Lưx lươngs công an uô hâux lưv trâu tiz nênhs cxuv chei an ninh tsơx tưs

Thanh Bình

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.