Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng nau kan đăp mpăn bon lan nâp phêt

05/05/2022 14:52 G5T+7

Ntil nau kan lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn Bri dak dơi Kông an n'gor ndâk kan lĕ r'ngôch, huy jru, kuăl jă nau dăng bơh Bu nuyh bon lan tâm nau kan mât mray đăp mpăn bri dak, mât đăp mpăn nau rêh tâm lam n'gor.

Kông an ăp m'bŭch, n'qual pah kan uĕh nau kan gĭt nô nau gĕh tâm bon lan, mbơh ma cấp ủy, n'gâng kan bri dak ntĭm gai ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, ăp phung kan n'hao uĕh nau kan jă đă, ndâk njêng nau pah kan mât bon lan, uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm.

Kông an xă Dak Hòa (Dak N'Soong) n'hanh tổ mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan tât ta wâl mbơh ntĭm bu nuyh bon lan gĭt ăp ntil nau pah kan tih bơh phung m'hĭk

Ntơm năm 2021 tât abaơ, phung kông an n'gor lĕ trực tiếp tât 3.519 r'năk sa mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan jao phao bleo, ndơ rtoh, n'jrăng ŭnh sa, tŏ dak ŭnh sa, n'jrăng n'gang nau ji Covid-19... Nau kan ndâk njêng, pơk huy ntil nau kan, ndơ kan uĕh, ndơ kan jă đă bu nuyh bon lan dơi pah kan uĕh. Tât abaơ, kông an n'gor, ăp n'qual, bon têh lĕ njêng gĕh, kiện toàn 225 tổ mât bon lan; 689 tổ mât dăp mpăn nau rêh Bu nuyh bon lan; 646 tổ tâm nklaih nau jêr; 45 tổ dân phòng;...

Phung kông an pah kan đah bu nuyh gĕh nau tih bư roh nau đăp mpăn

Thanh Bình

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.