Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phangx tangr viv qir nde saz

17/02/2022 10:20 G2T+7

Txix kangz shông 2021 txus nuôr, cxuô zangv qir sâuv thix trươngx cxangz njir nde saz, uô trâu tu cxuô zangv kôngz chok njiz ntâu txov nhev. Nhis nuôr,qir đams, kali khoảng 1 chơưx/nang 50 kg, cxangz muôx li 400.000 - 450.000 nhiax/nangz. Grê cxuô zangv qir muôs sâuv thix thix trươngx nhis nuôr xưs li Kali môngr 13 chơưx/tênhr; Kali têx poz 17 chơưx/tênhr; qir DAP nâu muôx li 23 chơưx nhiax/tênhr haz ntâu zangv qir tưz nde saz....

Nhis nuôr, nganhx Nông nghiêx tangz tov khuênr khich pux tuz nhuôs pêx xinhv uô trơưs chor tsưr ziv huv trâu kôngz lông. Trơưs ntơưs, tsêr nênhs kôngz zuôr txu qir vô cơ, cxangz qir hưr cơ, qir ntâu vi lươngs, tsâu qir vi sinh chia mfông kôngz lông... Pêx tsuv cxiz chênhr zus cxuô zangv tsax cxu, keiz us; yik, tưv nhux,buô, keiz us... chia muôx qir mfông kôngz lông chia txu chi phir qir hưr cơ, pangz ảng xuz, cxangz nde kôngz lông.

Grê qir Đức (ENTEC 20-10-10+35) cxangz ndê yangx 300.000 nhiax/nangz so li đrăngz shông 2021

Grê qir nde saz, mas ntâu chuôz zis tưx tsâu qir mfông trâu cax phê

Ntâu chuôz zis tưz krêz đangr mô hinhx zus yik chia zuôr qir mfông trâu cax phê-phưx txoz

Trường Thịnh

417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.