Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

04/08/2022 14:59 G8T+7

Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).

Jưs anr 3: Phuôv tsangr uô kôngz, hangr jôngr truôx đrênhk, phat hui tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv cxuô thangx tsangv chia phuôv tsangr hangx huv trơưs cangz grê

Jưs anr zâu 2: Pangz phuôv tsangr uô nox trơưs cangz grê, thangx tsangv chok yuôx muôx grê, cxiz krêz langx luôv, khơiv nghiex haz hu grul đâux tư thangx tsangv ĐB DTTS & MN.

* Nôix jung xur 1: Pangz phuôv tsangr uô nox trơưs cangz grê.

- Tiz nênhs: Chor chuôz zis pluôl, jê pluôl. Ưu tiên chuôz zis pluôl zos kuôl pux uô tsưr tsêr haz zos lo đôngx tsinhv, trưx tiêp zus nênhs cxênhz jê tsi yuôr khav năng los đôngx los sis tsi tâu txâus shông los đôngx; chuôz zis uô nênhx nhoz ntơưv xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix. 

+ Chor joanh nghiêx (sanv xuât, chêr biênr, uô langx luôv), HTX côngv trâu cangz grê muôx txix 70% tang snro chor los đôngx tror sâuv zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

+ Trôngx qơư: Chor xar, jêx jos thuôx thangx tsangv ĐB DTTS & MN.

- Nôix jung: Ưu tiên tox tsongs cxiv tsang thangx tsangv yuôx truôx, pangz uô trơưs khoa hocx cir thuôx haz cangr tsât lươngs iz tuôv cxix, cxangz nde năng lưx sơ tsêr haz phuôv tsangr thix trươngx. 

+ Pangz nguên liêus, nôngz kôngz, tsax, vâts tư cir thuôx;

+ Yangz shuv cir thuôx uô nox, nghiêx vus cangr, cangr cangz grê, năng lưx nrar, krêz đang rthix trươngx zuôr; 

+ Kra uô trơưs cui trinhx cir thuôx haz cangr tsât lươngs tangs nro; cxiv tsang, đăng cir côngz bê, tơư kra cêr qơư trâu sanv phâmv; chor hoax đôngx khangr kha sanv phâmv, krêz đangr chor cênhz muôs; 

+ Pangz phuôv tsangr uô kôngz lông, hangr jôngr haz tsax hangr đêx; 

+ Pangz phuôv tsangr nganhx nghêx haz jis vus; 

+ Pangz ntâu zangv sinh cêr cưs côngx đôngx has txus, huv trâu phong tux, tox cuanr, nhu câux ntơưv côngx đôngx; huv trâu mux tiêu ntơưv Tsangz cxênhx haz cui đinhs ntơưv phap luôx.

Quốc Sỹ

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.