Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

14/07/2022 23:00 G7T+7

Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).

Jưs anr 1: Zaiv cêr tinhx tsangs tsi txâus angr nhoz, tsêr nhoz, angr uô nox, đêx sinh hoax:

- Nôix jung xur 02: Pangz tsêr nhoz: Pangz uô 01 luz tsêr trơưs phong tux tox cuanr ntơưv trôngx qơư, đinhs mưc xangv trơưs uô 01 luz tsêr câp 4 đamv bov 3 khor (plangl tsêr khor, đrol tsêr khor – xuz njang tsêr khor, vuôl vur tsêr khor).

- Nôix jung xur 03: Pangz ang ruô nox, hlôngr pâur nghêx: Chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl; chuôz zis minhx cxưx Choz Tsiz uô nênhx nhoz chor xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz uô nghêx kôngz lông, hangr jôngr, hangr đêx tsi muôx los sis tsi txâus txix 50% angr uô nox tror sâuv trơưs đinhs mưc ntơưv trôngx qơư mas tâu hươngv iz hur oz chinhr sach hur kangz nuôr:

+ Pangz trưx tiêp angr uô nox: Chuôz zis tsi muôx angr uô nox zos muôx nhu câux mas tâu chinhr cuênx trôngx qơư trưx tiêp zos angr uô nox;

+ Pangz hlôngr pâu rnghêx: Zos chinhr cuênx trôngx qơư nrar tsi tâu angr uô noxmas chuôz zis tsi muôx angr los sis tsi txâus angr uô nox tâu pangz hlôngr pâur nghêx…

- Nôix jung xur 04: Pangz đêx nyaz sir zôngv:

+ Pangz đêx nyaz sir zôngv phan tanr: Ưu tiên pangz chiz zuôr trang thiêt bix los sis xai bêv ntiv đêx pangz mangx sir zôngv ntơưv chuôz zis;

+ Pangz đex nyaz sir zôngv tox tsongs: Đâux tư xai công trinhx đêx tox tsongs trơưs jưs anr tâu cxênhx muôx chei sâu bê. Ưu tiên trâu pêx xinhv thangx tsangv kruôr đêx tsi tsês, đêx njêr nangv tuôx, thangx tsangv txov nhev tiv zix, tox saz tsi tau muôx hâur đêx los sis tsi muôx txâus đêx nyaz sir zôngv huv vêv xinhz.

(yuôr haz)

Quốc Sỹ

388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.