Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl kra phap luôx trâu nênhs muôx côngz bê

07/07/2022 15:12 G7T+7

Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ĐB DTTS & MN) ntu 2021-2030, ntu I: txix shông 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (trơưs Cuêt tinhv xur 1719/QĐ-TTg nuz 14/10/2021 ntơưv Thủ tướng Chính phủ).

Jưs anr 1: Zaiv cêr tinhx tsangs tsi txâus angr nhoz, tsêr nhoz, angr uô nox, đêx sinh hoax:

Tiz nênhs: Chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl; chuôz zis pluôl minhx cxưx Choz Tsiz uô nênhx nhoz xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix thangx tsangv ĐB DTTS & MN tsi tâu muôx angr nhoz; tsi tâu muôx tsêr nhoz los sis tsêr nhoz mangl ntuôl, poz; uô nghêx kôngz lông, hangr jôngr, hangr đêx tangz sis tsi muôx los sis tsi muôx txâus sâuv 50% angr uô nox trơưs đinhs mưc cui đinhs ntơưv trôngx qơư; txov nhev lus đêx sinh hoax. Ưu tiên chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx ntơưr sâu bê chor minhx cxưx tsinhv njiz ntâu txov nhev, muôx txov nhev đax thux; chuôz zis pluôl muôx tsưr tsêr zos pux haz zos los đôngx tsinhv, trưx tiêp zus nênhs cxênhz jê tsi muôx khav năng los đôngx los sis tsi tâu pur shông los đôngx. 

Nôix jung xur 1: Pangz angr nhoz: Pangz trâu chuôz zis tsi txâus angr nhoz sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông. Căn cưr pênhr angr, hangx mưc angr nhoz haz khav năng ngân sach,  UBND cxênhx xênhr, hênhx seiz njuôl, cuêt tinhv zos angr chia uô tsêr nhoz trâu chor nênhs sâuv huv điêux ciêns, tox cuanr ntơưv trôngx qơư haz phap luôx lus đêx angr, mênhx pêv: 

+ Nhoz chor qơư muôx điêux ciêns lus đêx angr, chinhr cuênx trôngx qơư sir zôngv chor nhiax pangz ntơưv ngân sach chia leix kuô tax, uô hax tângx cir thuôx chia pangz angr nhoz trâu chor nênhs tâu sir zôngv; 

+ Nhoz chor trôngx qơư tsi muôx điêux ciêns lus đêx angr, chinhr cuênx trôngx qơư bur chir pênhr nhiax pangz trâu pêx xinhv tưx nrar qơư nhoz truôx trơưs hinhx thưc siz shơư…

(yuôr haz)

Q.S

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.