Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm

07/07/2022 15:12 G7T+7

Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).

Nau kan 1: Klaih nô nau mô tŏng neh gŭ, wâl gŭ, neh bư mir, dak dŏng:

Bu nuyh dơi bu kơl: R'năk bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach; r'năk bu nong Yuăn gĕh nau rêh o-ach rêh ta xă gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngăn ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk mô hŏ gĕh neh gŭ; mô gĕh wâl gŭ mô rĭ wâl gŭ rŭng rơch, truh dak mih; bu nuyh bư mir, tăm bri, dơm rnhuăl nhŭp tui ka khă nĕ mô gĕh mô rĭ mô tŏng 50% r'noh neh bư mir jan ba tĕng nau n'hêl tâm n'gor; mô gĕh dak dŏng. Nau kan aơ dơi bu sâm kơl lor ân ma ăp r'năk o-ach bu nong iê bu nuyh kơp bơh phung bu nong hôm mâp âk nau jêr jŏk, gĕh nau jêr jŏk êng; r'năk o-ach gĕh bu ur bư tơm r'năk sa n'hanh du huê bu nuyh kan, trực tiếp mât rong bu nuyh tâm r'năk sa mô gĭt pah kan mô rĭ mô hŏ tât năm dơi pah kan.

Nau kơl mrô 1: Kơl neh gŭ: Sâm kơl ân r'năk mô tŏng neh gŭ tâm lam n'gor Dak Nong.  Tĕng ndơ gĕh neh ntu, hạn mức neh n'hanh prăk têm nkrem, Ủy ban bon lan n'gor, n'qual trĕng, dơi uănh gơi bă neh gơi nkra wâl gŭ ân ma ăp bu nuyh mbơh klơ tâm di ma ndơ gĕh, nau way n'hanh pháp luật neh ntu, tâm nĕ gĕh:

+ Ta ăp ntŭk gĕh âk neh ntu, n'gâng kan bri dak dŏng prăk têm nkrem bri dak joi neh, nkra gung trong gơi pă neh gŭ ân ma ăp bu nuyh dơi bu kơl;

+ Ta ăp ntŭk mô gĕh âk neh ntu, n'gâng kan bri dak dŏng prăk kơl ân bu nuyh bon lan đăp mpăn ntŭk rêh tĕng nau kan tâm r'nglăp ...

(Hôm e)

Q.S

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.