Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôngz jac sangr tor nhoz Đăk Som

06/10/2022 21:31 G10T+7

Hli 7/2022, pêx xinhv jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong) tưz cxiv tsang Tuv hơx tac ju lix muôx 13 thanhx viên tsênhr nrar, par caz, thangv kra net văn hoar truênx thôngr xưs li: khâuz ndơưk, ndăngs, trăngx shông, kênhx… ntơưv minhx cxưx Môngz.

Muôx yênhx cxênhz luz thôngz jac tso lơưr ntul cêr hur jos chia pêx xinhv tso jac zôngv tangs trâu

Tuv tưz cxiv tsang iz pangz văn nghêx chia pangz mangx haz kra kruô tuôx ndil uô si. Kror zov chênhr, tuv tưz cênhz đrul Ban tưx cangr jêx jos sangr tos uô yênhx châuv luz thôngz ntiv jac laiv por tsês zôngx ziv tangz sis muôx kangz hâu. Chor thôngz jac nuôr zos muôz shông lôx ô lus kraz haz chox môngl tso ntơưv kror qơư lơưr txux cêr tsênhv hur jos chia pêx xinhv tso jac tưz sir zôngv thangs trâu hur. Thưr 7 yênhx tuânx, chor thanhx viên Tuv hơx tac chox yêz công nông tuôx sâu jac ntơưv chor thôngz nuôr môngl hlơưr xưv lir.

Zôngv yêz công nông thâux jac laiv tsês môngl hlơưr xưv lir tsi por tsês tov cêr, yangr tax,tsi ô nhiêmr môi trươngx

Đhâu 3 hli hoax đôngx, lơưr chor ntul cêr hur jos tưz tsi muôx jac por tsês luôv lus xưs li thâuv ntêx, cêr jêx jos đangr pho, hur saz. Nuôr zos zangv tsưr ziv uô jông, sangr tos, muôx kangz hâu, tsuv khuênr khich, phat hui.

Minh Huyền

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.