Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz Nguên đanr Tsur shông sur saz, an toanx

10/02/2022 09:07 G2T+7

Tsaz Nguên đanr Tsur shông 2022, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông shir phangz tol tsaz lov jêv, an toanx haz jông. Cxuô lênhx uô trơưs tinh thânx tơư kra ntơưv xênhr cê lov jêv tol Tsaz, cê phangx tangr cangz moz haz chor têx nans tsôngv langx.

Uô ntêx haz hur nôngz nhôngl tol tsaz, chor nganhx tsưc năng tưz kra phap luôx lus phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv, tsi sir zôngv fov ntơưr tuô tol tsaz, tsi tsov cưv Lêr hôix tsaz; kra tsưr ziv trâu pêx xinhv phangx tangr cangz moz Covid-19… Zos li, jas Tsaz nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr tsi muôx chor nuv cuz nxur, tsi jông.

Công an xar Đăk Ha (Đăk Glong) kra pêx xinhv chênhr phangx cxuô zangv nênhs cxuv hur jas Tsaz Nguên đanr

Công an hênhx Đăk Glong kruôz ntuôl pêx xinhv tsi sir zôngv fov ntơưr tuô tol Tsaz ntơưv xar Đăk Som

Công an xênhr tưz cxiv tsang qơư tangr sâuv iz cxa ntu cêr tsinhv chia phaiz đêx hâuk, ntâuz bul ndâux haz kra pêx xinhv môngl lus đha tsaz an toanx

  A Trư

610
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.