Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưz cxuz angr cxuv chei an toanx ntul cêr hluô pangx tênhz

07/04/2022 09:03 G4T+7

Nôngz nhôngz đhâu, sâuv thangx tsangv xênhr, ntâu tsov cưv, car nhênhs sir zôngv yêz khơưz, cxuz kuô tax hur kangz thangx tsangv ntul cêr hluô pangx tênhz uô tsi an toanx haz ngui cơ txus chêr ntangx njul ntơưv pêx xinhv.

Iz tus ndix tênhz your mir njir angr uô kangz mangl khơưz angr, cxơưx tưz zưv tsangv lur kâul hur cheix ntux nangl

Ntâu kror qơư, angr hur hâur pâuk ndix tênhz mangl khơưz môngl, hâur pâuk ndix tênhz mangl cxuôv hav lus an toanx, cir thuôx. Khơưz cxuz angr cxuv chei tsinhv cxuôv hav txus tramx biênr ap, uô ngui cơ chik tơưk, pôngz pangx tênhz, cxuôv hav txus uô nox, langx luôv ntơưv chor car nhênhs, joanh nghiex.

Khai thac angr cxuv chei muôx ntâu hur phams vi ntul cêr hluô an toanx pangx tênhz, uô moz mongr hâur pâuk ndix tênhz, tsi an toanx ntul cêr hluô pangx tênhz

Cơ cuan tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv cxiz chênhr hâux lưv cxênhz seiz, xưv lir nhangr tinhx tsangs khơưz cxuz angr cxuv chei hur kangz ntul cêr hluô an toanx pangx tênhz trơưs cui đinhs.

Tưz muôx biênv txưr tangz sis hur kangz hluô pangx tênhz 500Kv angz têz-Kaauv têz, ntu đhâu đrôngl Gia Nghĩa tsinhv mangl khơưz cxuz angr cxuv chei

Y Sơn

594
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.